วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2019

ความสว่างในโลกที่มืดมิด
Light In A Dark World

“จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระยาห์เวห์ขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่าดูสิ ความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระยาห์เวห์จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และพระสิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้า” (อิสยาห์ 60:1-2)

     ทุกวันนี้มีความชั่วร้าย ความอธรรม และการข่มเหงมากมายในโลก และผลก็คือหลายคนประสบกับปัญหา แต่จริงๆ แล้วนี่เป็นไปตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่จงเข้าใจข้อนี้คือ วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว” (2 ทิโมธี 3:1)

ข้อ 2-5 ที่ตามมาแจกแจงถึงลักษณะของความชั่วร้ายบางอย่างในวาระสุดท้าย นั่นคือ “เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า มีเพียงรูปแบบของศาสนาแต่ปฏิเสธฤทธิ์อำนาจ…” (2 ทิโมธี 3:2-5 ฉบับ NIV)

ตอนนี้ขณะที่สิ่งนี้ทั้งหมดกำลังเกิดขึ้น บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าดูสิ ความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระยาห์เวห์จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และพระสิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้า และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า…” (อิสยาห์ 60:2-3)

จงสังเกตส่วนที่ขีดเส้นใต้ แล้วระลึกถึงสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา โดยไม่คำนึงถึงความมืดและความชั่วร้ายในโลกในวาระสุดท้ายนี้คุณจะเปล่งประกายตลอดไป

พระองค์กล่าวว่า “บรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า” นี่เป็นยิ่งกว่าความสว่างของพระเจ้าที่ส่องอยู่เหนือเรา และพระสิริของพระองค์ที่ถูกพบเห็นในเรา แต่เราเองกำลังนำฤดูกาลใหม่ออกมา นั่นคือวันใหม่ จงคิดแบบนี้ เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์ทำให้เกิดคนที่ถูกสร้างใหม่ นั่นคือพระองค์เลี้ยงดูลูกของพระเจ้า นั่นคือวัตถุประสงค์ของพระองค์

หลังจากนั้นพระองค์ตรัสถึงเราว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้” (มัทธิว 5:14) ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในขณะที่มีความมืดในโลกนี้ เราไม่ได้กำลังรอคอยให้ความสว่างของพระเจ้าส่องแสง แต่เราส่องแสง เพราะว่าพระองค์ได้ทำให้เราเป็นความสว่างของพระองค์ในโลกที่มืด

ดังนั้นยิ่งโลกมืดมากขึ้นเท่าไร เราก็ยิ่งส่องแสงมากขึ้นเท่านั้น ไม่เคยมีการกล่าวว่าความมืดเอาชนะความสว่างได้ นั่นคือความมืดยอมจำนนต่อความสว่างเสมอ ดังนั้นเมื่อคุณมองดูทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเราในโลกทุกวันนี้ จงอย่ากระวนกระวาย จงส่องแสงเท่านั้น! คุณส่องสว่างได้อย่างไร? โดยการปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐ ทำการงานของพระเจ้า มัทธิว 5:16 กล่าวว่า “ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นความสว่างของโลก และความสว่างของฉันส่องไปในทุกที่เพื่อขจัดความชั่วร้าย ความอธรรม และการงานอื่นๆ ของความมืด ด้วยการนำคนเข้าสู่เสรีภาพอันรุ่งโรจน์ของบุตรของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 12:35; 2 โครินธ์ 4:6; 1 เธสะโลนิกา 5:5


Comments are closed