ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2018
ความสว่างและทิศทาง
Light And Direction

“พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

   ไม่มีใครที่รู้และดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระเจ้าจะมีความสับสนในชีวิต พระคำได้ให้ความสว่างและทิศทางแก่คุณ ถ้าคุณมีพระคำของพระเจ้าภายในคุณ คุณจะรู้ว่าคุณจะไปทางไหน ชีวิตของคุณจะมีความหมาย การเดินทางของคุณจะตรงไปข้างหน้าและขึ้นไปข้างบนเท่านั้น เพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นตะเกียงที่ให้แสงสว่างแก่ทางของคุณ และเป็นความสว่างที่นำพาคุณไป

สดุดี 119:130 กล่าวว่า “การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” ดาวิดได้กล่าวข้อความนี้กับพระเจ้า ไม่น่าแปลกที่เขาได้รับการทรงนำจากพระเจ้า เขาเป็นความสำเร็จที่พิเศษ ช่วงเวลาที่เขาได้ปกครองเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล อิสราเอลไม่เคยแพ้สงคราม ดาวิดรู้ว่าจะต้องปรึกษาพระเจ้าและรับเอาความสว่างและทิศทางจากพระวิญญาณ

อย่าเล่นเกมด้วยการเดาในชีวิตของคุณ รับเอาความสว่างและทิศทางจากพระเจ้าผ่านทางพระคำของพระองค์ เปิดวิญญาณของคุณต่อพระคำ ภาวนาพระคำ ด้วยวิธีนี้พระคำจะเข้ามาในวิญญาณของคุณ ประทานความสว่างแก่คุณ ถ้าพระคำของพระเจ้าไม่ได้เข้ามาภายในคุณ ก็จะไม่มีความสว่างในวิญญาณของคุณ คนที่ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในพระคำของพระเจ้าก็จะจมตัวเองลงในความมืดลึกลงไป

พระคำได้อธิบายว่าพระคำเป็นเหมือน “…ความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้นกำลังเข้ามาในโลก” (ยอห์น 1:9) โดยปราศจากพระคำของพระเจ้า การตัดสินใจของคุณจะเกิดขึ้นในความมืด และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในความมืดจะสามารถทำให้เกิดความมืดมากขึ้นเท่านั้น ทำให้ชีวิตของคนนั้นเป็นวงกตของความไม่แน่นอน ความสับสน และความกลัดกลุ้มใจ

พระเจ้าได้ประทานพระคำของพระองค์แก่คุณเพื่อให้ความสว่างแก่ทางของคุณ และมีแสงสว่างผ่านความมืด พระเยซูตรัสว่า “…เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12) ภายใต้ความสว่างนั้น คุณจะไม่เห็นเงา ความยากจน ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความาย ความล้มเหลว หรือความเป็นไปไม่ได้นั้นเป็นเงา สิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

   พระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของข้าพเจ้า ดังนั้นหัวใจของข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยความสว่าง เมื่อหัวใจของข้าพเจ้าเต็มด้วยความสว่าง ทางของข้าพเจ้าก็จะมีความสว่างเสมอ ข้าพเจ้าเดินในทางที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นย่างเท้าของข้าพเจ้าจะไม่มีทางพลาดไป หรืออยู่ในความสับสน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 20:27; มัทธิว 6:22-23; 1 ยอห์น 1:5-7


Comments are closed