เสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2018

ความสว่างและความหวังของโลก
THE LIGHT AND HOPE OF THE WORLD

พวกผู้ช่วยให้รอดจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยน เพื่อปกครองภูเขาเอซาว และแผ่นดินนั้นจะตกเป็นของพระยาห์เวห์ (โอบาดีห์ 1:21)

     เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า “พวกผู้ช่วยให้รอดจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยน” นี่ทำให้เราระลึกถึงคำพูดของพระเยซูว่าท่านเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกและความสว่างของโลก (มัทธิว 5:13 & 14) นี่หมายความว่าความมืดและปัญหาต่างๆ ในโลกไม่อาจทำให้เกิดความแตกต่างอะไร คุณคือความหวังและทางแก้ปัญหาที่โลกต้องการ ปัญหาและความยากลำบากในโลกนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะส่องสว่างและสำแดงให้เห็นถึงพระสิริของพระเจ้า

ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูตรัสว่า “พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มัทธิว 5:16) พระเยซูเจ้าตรัสใน ยอห์น 9:5 ว่า “ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลก เราก็เป็นความสว่างของโลก” ต่อมาใน มัทธิว 5:14 พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก…” นั่นหมายความว่าเช่นเดียวกับพระองค์ คุณเป็นผู้ช่วยโลกของคุณให้รอด ตราบเท่าที่คุณอยู่ในโลกคุณคือความสว่างของโลก ความสว่างทำอะไร?

ความสว่างบอกทิศทาง นั่นคือมันอธิบาย คุณเป็นคนหนึ่งที่สำแดงให้โลกรู้ถึงวิธีในการดำเนินชีวิต, สิ่งที่จะทำ และวิธีที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงความมืด เพราะว่า ฟิลิปปี 2:15 กล่าวว่า “เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิด เป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาส ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆ ในโลก” ใน ยอห์น 8:12 พระเยซูตรัสว่า “…คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” หลังจากนั้นใน ยอห์น 20:21 พระองค์ตรัสว่า “…พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น”

พระเยซูเจ้าทรงทำส่วนของพระองค์ในการทำให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดผ่านการตายแทนและการฟื้นคืนพระชนม์ซึ่งเปี่ยมด้วยพระสิริของพระองค์ ตอนนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะบอกคนอื่นเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ จริงๆ นี่คือทางแก้ปัญหาในโลกปัจจุบัน ซึ่งก็คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์! ไม่มีความสว่างใดที่ยิ่งใหญ่กว่าแสงแห่งความชอบธรรมของพระองค์ซึ่งเราต้องจุดทุกคนในโลกของเราให้สว่างขึ้น

ให้ไฟแห่งข่าวประเสริฐลุกในตัวคุณและผ่านตัวคุณ คุณเป็นมือแห่งความรักของพระเจ้า, พระเมตตาและความเมตตาสงสารต่อโลก คุณคือแสงสว่างและความหวังของโลก!

คำอธิษฐาน

     สรรเสริญพระเจ้า! ข้าพระองค์ถูกพระเจ้าตั้งไว้ให้เป็นความสว่างและความหวังของโลกที่ไม่สบาย! ผ่านทางข้าพระองค์ คนที่ยังไม่รอดในโลกของข้าพระองค์ได้ยินและรับแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐและถูกเปลี่ยนแปลงและหันกลับจากความมืดสู่ความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้า! ขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นผู้อารักขาของข่าวประเสริฐ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม1 ทิโมธี 1:11-12; 2 โครินธ์ 5:18-19; โรม 8:19


Comments are closed