พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2018
ความสมบูรณ์ของเราในพระองค์
Our Completeness In Him

“เพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ และท่านได้ความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครอบครองและศักดิเทพ” (โคโลสี 2:9-10)

   สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ เมื่อคุณมองดูพระเยซู คุณกำลังมองดูสภาพที่สมบูรณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่ประทับของพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ในสิ่งนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไร คุณอาจมองดูที่พระองค์และบอกว่าพระองค์เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง เหมือนคนในสมัยพระคัมภีร์ได้พูดกัน แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

“ความบริบูรณ์” ในข้อพระคำตอนต้นมาจากคำในภาษากรีกคำว่า “pleroma” ซึ่งมีความหมายถึงความสมบูรณ์ ไม่มีอะไรที่จำเป็นที่ถูกละไว้ ไม่มีสิ่งที่ขาดไป เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ครบถ้วน และมีบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพระคำตอนนี้คือการที่พระคำได้บอกว่า “ท่านได้ความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศรีษะแห่งปวงเทพผู้ครอบครองและศักดิเทพ”

เมื่อพระองค์มองดูคุณ พระองค์ทรงเห็นความบริบูรณ์ ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตและคุณธรรมของพระเจ้านั้นอยู่ภายในคุณ “ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม” (2 เปโตร 1:3) จงปฏิเสธที่จะมีชีวิตที่ตระหนักถึงแต่ความขาดแคลน เหมือนหนึ่งว่ามีสิ่งที่คุณไม่มี จงดำเนินชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์

ตราบใดที่คุณคิดว่า “ถ้าเพียงแต่รัฐบาลจะทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ให้ฉัน หรือถ้าใครสักคนให้สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้กับฉัน ฉันคงจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้” คุณกำลังกล่าวถ้อยคำของการไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด คุณมีอย่างเพียงพอในความพอเพียงของพระคริสต์ ให้คุณมีความเต็มล้นด้วยแนวความคิดนี้ ยืนยันสิ่งนี้ ดำเนินชีวิต และกลายเป็นสิ่งนี้!

ถ้อยคำของคุณ ควรจะเป็น “พระบิดา ข้าพระองค์ไม่ได้ต้องการสิ่งใด เพราะว่าข้าพระองค์มีทุกสิ่ง! ข้าพเจ้าบริบูรณ์ในพระคริสต์! ข้าพเจ้าเพียงพอในความพอเพียงของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดที่ขาดไปจากชีวิตของข้าพเจ้า นอกจากความบริบูรณ์” ทำสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจ และคุณจะตระหนักว่าเพียงแค่การเรียกสิ่งต่างๆ โดยชื่อของมันก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในโลกของคุณ โลกนี้เป็นของคุณแล้ว!ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระคริสต์ภายในข้าพระองค์ โดยทาง พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้ามีผู้วางแผนที่พิเศษที่อยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าบริบูรณ์ในพระคริสต์ ดังนั้นข้าพเจ้าไม่ขาดหรือต้องการสิ่งใด: ความคิด แรงบันดาลใจ ความมั่งคั่ง ความรุ่งเรือง และสิ่งดีทุกอย่างของพระเจ้าอยู่ภายในวิญญาณของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความบริบูรณ์ภายในวิญญาณของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 82:5; ยอห์น 14:30; กิจการ 20:32


Comments are closed