เสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2014

ความลึกลับสำหรับทูตสวรรค์
A Mystery To The Angels

“มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเขา เพราะพระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว และทรงประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขา” (สดุดี 8:4-5)

    ข้าพเจ้ามีความเกรงขามในสติปัญญาและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเรา ที่จะคิดว่าพระองค์ทรงเลือกเรา ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ ให้เป็นผู้ร่วมส่วนในแผนการของพระองค์สำหรับความรอดเพื่อโลกนี้ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งทูตสวรรค์เองยังประหลาดใจก็คือว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นี้จะเรียกเราให้สามัคคีธรรมกับพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตอยู่ภายในเรา ทูตสวรรค์ยังไม่เข้าใจทั้งหมด พวกเขายังพยายามที่จะเข้าใจในเรื่องนี้

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นใคร พวกเขายิ่งใหญ่และเต็มด้วยสง่าราศี แต่พวกเขาประหลาดใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับเรา เพราะไม่ว่าพวกเขาจะมีสง่าราศีมากเพียงใด พระเจ้าไม่ได้สถิตในพวกเขา อย่างไรก็ดี พวกเราที่ “ไม่คู่ควร” พระองค์ได้ประทานชีวิตใหม่ให้กับเราและทำให้เราเป็นพระวิหารอันมีชีวิตของพระองค์ สิ่งนี้เป็นความลึกลับสำหรับทูตสวรรค์ พวกเขายังคงไม่เข้าใจในเรื่องนี้ และพระเจ้าได้ทรงเลือกให้เราเป็นผู้ที่จะอธิบายให้แก่ทูตสวรรค์

ทุกครั้งที่เราประกาศพระเยซู และสอนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทูตสวรรค์กำลังฟัง และชอบที่จะฟัง! เพราะว่าเป็นบางสิ่งที่พวกเขาเพียงรู้จากพระคัมภีร์ แต่พวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ พวกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไร ดังนั้นพวกเขาจึงต้องฟังจากเรา อ่านข้อพระคัมภีร์นี้: “ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักร ณ บัดนี้” (เอเฟซัส 3:10)

นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงคริสตจักร เราคือผู้ที่เทพผู้ครองและศักดิเทพในสวรรค์รู้จักความล้ำลึกของพระเจ้า และปัญญาอันซับซ้อนของพระองค์ พระคัมภีร์บอกเราให้รู้ว่าทูตสวรรค์จะยอมทุกอย่างเพื่อให้มีส่วนในสิ่งนี้ (1 เปโตร 1:12) แต่เราได้ถูกเลือกให้เป็นผู้อธิบายถึงความล้ำลึกนี้แก่ทูตสวรรค์ เนื่องจากสิ่งนี้คือส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้า จึงหมายความว่าเราจะต้องรู้จักพระคำ ดำเนินชีวิตในพระคำ และดำเนินชีวิตตามพระคำ เป็นการสำแดงถึงพระคำที่มีชีวิต

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสพิเศษในการมองเห็นความล้ำลึกในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์ ข้าพระองค์ได้กลายเป็นผู้แจกจ่ายความมั่งคั่งของพระคริสต์ซึ่งไม่สามารถพบเองได้ โดยผ่านทางข้าพระองค์ สติปัญญาของพระองค์ได้ถูกสำแดงให้เห็น พระคุณของพระองค์ได้เป็นที่ประจักษ์ และความรักของพระคริสต์ถูกแสดงให้เห็นในโลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:27; สดุดี 25:14; โรม 16:25-26


Comments are closed