จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2016

ความรู้แห่งน้ำพระทัยของพระองค์
The Knowledge Of His Will

“เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยิน เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ” (โคโลสี 1:9)

    คำที่แปลว่า “สรรพปัญญา” ในตอนต้นคือคำในภาษากรีกคำว่า “epignosis” เป็นความรู้ที่พิเศษ มีความหมายจริงๆ ว่า เที่ยงตรง แม่นยำ และความรู้ที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถมีได้โดยทางการสำแดงจากพระเจ้าเท่านั้น เป็นลักษณะของความรู้ที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้า

มีไม่กี่คนที่มีความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขา มีคนไม่มากที่ดำเนินในสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ พวกเขาหวังว่าพวกเขาจะดำเนินในน้ำพระทัยของพระเจ้า หวังว่าสิ่งต่างๆ จะเป็นไปได้ด้วยดี แต่ความปรารถนาของพระวิญญาณคือการที่คุณจะเต็มล้นด้วยความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้น สิ่งนี้จะทำให้คุณเด่นขึ้น และทำให้คุณเป็นที่แปลกประหลาดในโลกของคุณ เพราะว่าคุณไม่ได้คิดหรือให้เหตุผลเหมือนอย่างมนุษย์ธรรมดา

ลองคิดถึงพระเยซู มีชายคนหนึ่งถูกนำตัวมาหาพระองค์ เป็นคนที่หูหนวกและเป็นใบ้ตั้งแต่กำเนิด เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเขา พระองค์ไม่ได้ตอบสนองเหมือนอย่างที่คนอื่นอาจจะตอบสนอง บนพื้นฐานความเข้าใจของมนุษย์ที่จำกัด พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “ท่านรู้หรือไม่ว่า เขาเกิดมาเป็นแบบนี้ และไม่มีอะไรที่จะสามารถทำให้เขาได้” ไม่ใช่! พระองค์มีความเข้าใจที่แตกต่างออกไป พระองค์มีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ พระองค์ทรงทราบว่าอะไรคือต้นเหตุของปัญหา และรู้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไร

พระคำกล่าวว่า “…พระองค์จึงทรงนำคนนั้นออกจากประชาชนไปอยู่ต่างหาก ทรงเอานิ้วพระหัตถ์ยอนเข้าที่หูของชายผู้นั้น และทรงบ้วนน้ำลาย เอานิ้วพระหัตถ์จิ้มแตะลิ้นคนนั้น แล้วพระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ทรงถอนพระทัยตรัสแก่คนนั้นว่า “เอฟฟาธา” แปลว่า “จงเปิดออก” แล้วหูคนนั้นก็ปกติ สิ่งที่ขัดลิ้นนั้นก็หลุดและเขาพูดได้ชัด” (มาระโก 7:33-35) คุณไม่สามารถพบสิ่งนั้นในโรงพยาบาล ห้องทดลอง หรือผ่านทางวิทยาศาสตร์ นี่เป็นการแสดงออกของความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ พระเยซูทรงทราบว่าชีวิตของมนุษย์เป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณ

นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราดำเนินชีวิต รูปแบบความคิดของคุณ ความเข้าใจของทุกสิ่งและทุกสถานการณ์ ควรจะเป็นมาจากมุมมองและการแปลความหมายของพระเจ้า ควรเป็นจากจุดยืนของพระเจ้า ไม่ใช่มนุษย์ พระองค์ทรงต้องการให้คุณมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ รู้ว่าจะทำอะไรตลอดเวลา รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์และทำตามนั้นตลอดเวลา สิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านทางการภาวนาพระคำ และการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำของพระองค์ในวันนี้ สายตาแห่งความเข้าใจของข้าพระองค์ถูกเปิดออกเพื่อรู้ถึงน้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ของพระองค์ และเดินตามนั้น พระคุณและสันติสุขทวีคูณขึ้นแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ ผ่านทางความรู้ถึงพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:17; 2 โครินธ์ 3:18; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed