จันทร์ ที่ 7 เมษายน 2014

ความรู้แห่งการสำแดงเปรียบเทียบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
Revelation Knowledge Versus Scientific Knowledge

“และให้เข้าใจถึงความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” (เอเฟซัส 3:19)

    ข้าพเจ้าต้องการให้คุณสังเกตการเลือกใช้คำของอาจารย์เปาโลให้ดี เขากล่าวว่า “และให้เข้าใจถึงความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้…” คุณจะรู้ถึงบางสิ่งที่เกินกว่าความรู้ได้อย่างไร? เขากำลังกล่าวถึงอะไร? ที่นี่ เขาได้แยกแยะความรู้สองแบบของความรู้แห่งการสำแดงและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คำที่ใช้แปลว่า “ความรู้” ในข้อพระคำตอนต้นคือคำว่า “ginosko” ซึ่งมีความหมายว่ามีความเข้าใจ หรือความรู้โดยการสำแดง

สำหรับคำที่ใช้แปลคำว่า “ความรู้” อีกคำหนึ่ง อาจารย์เปาโลเลือกที่จะใช้คำในภาษากรีกอีกคำว่า “gnosis” ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หรือกิจกรรมทางความรู้ นี่คือความรู้ที่ได้รับผ่านทางประสาทสัมผัสทางร่างกาย คือความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของสติปัญญา อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์สำแดงสิ่งที่เหนือกว่าของ “ginosko” ความรู้แห่งการสำแดง ซึ่งเหนือกว่า “gnosis” ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเข้าใจในความรักของพระคริสต์นั้นอยู่เหนือความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือสติปัญญา โดยจะต้องใช้ “ginosko”

ความรู้ของโลกนี้ไม่สามารถบอกถึงความล้ำลึกของไม้กางเขนได้ นี่คือเหตุผลที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าใจว่าทำไมพระเยซูถึงต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน และความหมายของการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาสำหรับโลกนี้ว่าคืออะไร เขาอาจจะอ่านพบ แต่ไม่มีการสำแดง อาจารย์เปาโลสามารถกล่าวอย่างนี้ว่า “และให้ ginosko ถึงความรักของพระคริสต์ซึ่งเกิน gnosis” นั่นคือมีการสำแดงแห่งความรักของพระคริสต์ ซึ่งเกินความรู้ของโลกนี้ นี่หมายความว่ารู้ถึงความรักของพระคริสต์เกินกว่าประสาทสัมผัสและความหมายของมนุษย์ แต่เป็นไปตามการสำแดง

ในทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีความจริงแท้ กฏทางวิทยาศาสตร์ทุกข้อนั้นอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและสมมุติฐาน อย่างไรก็ดี ในความรู้แห่งการสำแดงนั้นไม่มีสมมุติฐาน วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปิดเผยถึงความรักของพระเยซูคริสต์ได้ ซึ่งพระองค์ได้สำแดงบนไม้กางเขน ไม่ว่าคุณจะศึกษาหนังสือกี่เล่มบนโลกนี้ก็ตาม คุณจะไม่มีทางรู้ถึงความสำคัญของการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ได้ คุณอาจจะรู้ถึงเรื่องราว คุณอาจจะอธิบายได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระองค์บนไม้กางเขน แต่คุณจะไม่มีความเข้าใจได้ สิ่งนี้สามารถมาถึงคุณได้โดยผ่านทางการสำแดงแห่งพระคำของพระเจ้าเท่านั้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดตาของข้าพระองค์ให้เห็นความรู้ที่แท้จริงซึ่งสามารถพบได้ในพระคำของพระองค์เท่านั้น โดยการบังเกิดใหม่ ข้าพระองค์ได้เริ่มต้นเข้าสู่ความรู้พิเศษที่พระเจ้าทำให้ข้าพระองค์เดินบนความบริบูรณ์ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:18; 1 โครินธ์ 2:14


Comments are closed