พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019
ความรู้แจ้งฝ่ายวิญญาณ
Spiritual Insight

(เพราะข้าพเจ้าอธิษฐานเสมอว่า) ขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดง (ของความเข้าใจในความล้ำลึกและความลับ) เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้งและใกล้ชิด … (เอเฟซัส 1:17 AMPC)

     มีบางสิ่งที่สวยงามปรากฏในยอห์น 20:21-22 หลังจากการคืนพระชนม์ของพระเยซู ขณะที่พวกสาวกของพระองค์อยู่ในห้อง พระองค์ก็เข้ามาในท่ามกลางพวกเขาและพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ “…ทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่า จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด” ลูกา 24:45 ให้ความเข้าใจที่ชัดเจนกว่าในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่เหล่าสาวก ด้วยการกล่าวว่า “แล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์”

พระองค์ได้ประทานความเข้าใจฝ่ายวิญญาณให้แก่พวกเขา ทันใดนั้นพวกเขาก็เข้าใจว่าทำไมพระคริสต์จึงต้องทนทุกข์ทรมานและพระสิริที่จะถูกเปิดเผยสำแดง ก่อนหน้านั้นพระองค์ได้แบ่งปันความคิดเดียวกันนี้กับพวกเขา แต่พวกเขาไม่ค่อยเข้าใจ เปโตรเป็นคนหนึ่งที่ได้กล่าวห้ามพระองค์ เมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน แต่หลังจากที่พระองค์ทรงเปิดรับความเข้าใจของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็ได้รู้แจ้งฝ่ายวิญญาณ! พวกเขามีความเข้าใจดี

ความรู้แจ้งหมายถึงความเข้าใจและการรับรู้ที่ชัดเจนลึกซึ้ง และโดยปกติแล้วเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเกี่ยวกับสถานการณ์ เรื่องราว หรือความล้ำลึก เป็นหนึ่งในพระพรมากมายของการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวคุณ นั่นคือพระองค์ทรงประทานความรู้แจ้งในความล้ำลึกและความลับ พระองค์ประทานมุมมองและความเข้าใจที่ไม่ปกติเกี่ยวกับการทำงานภายในของสิ่งต่างๆ องค์ประกอบ หน้าที่ และอื่นๆ

มีบางอย่างที่ยากสำหรับคุณที่จะเข้าใจ แต่เนื่องจากพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ ความซับซ้อนของสิ่งเหล่านั้นได้ถูกเปิดเผยแก่คุณ คุณสามารถไว้วางใจพระองค์ได้เสมอสำหรับความรู้ลึกซึ้งที่ให้ทักษะ ความเข้าใจ และความกว้างใหญ่ของความเข้าใจ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก พระองค์ได้ทรงประทานวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยสำแดงในความรู้แก่ข้าพระองค์ สายตาแห่งความเข้าใจของข้าพระองค์ถูกท่วมท้นด้วยความสว่างเพื่อที่จะรู้และเดินในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ข้าพระองค์มีทักษะ ความตระหนักรู้ ความเข้าใจที่หายาก และทำงานด้วยวิญญาณแห่งความเป็นเลิศ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:17-18; 2 ทิโมธี 2:7


Comments are closed