พุธ ที่ 18 มกราคม 2017
ความรู้อยู่ในวิญญาณของเรา
The Knowledge Is In Our Spirits
“พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่า เราเป็นลูกของพระเจ้า และถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับ
พระองค์ด้วย” (โรม 8:16-17)

    โดยการบังเกิดใหม่ เรามีพยานในวิญญาณของเราว่าเราคือลูกของพระเจ้า โดยการได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพยานกับวิญญาณของคุณ มีความรู้ที่อยู่ลึกภายในคุณว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของคุณ นี่ไม่ใช่สมมุติฐาน! เรามีข้อมูลภายใน ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเราบังเกิดจากพระเจ้า

สังเกตในส่วนท้ายของข้อพระคำตอนต้น เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างมาก พระคำกล่าวว่า “…และถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย” คุณจะล้มละลายหรือมีชีวิตธรรมดาทั่วไปได้อย่างไร ด้วยความรู้ที่ว่าคุณไม่เป็นเพียงแต่ทายาทของพระเจ้า แต่ยังเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์อีกด้วย? คุณรู้หรือไม่ว่าการเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์นั้นมีความหมายว่าอย่างไร?

มีความหมายว่าทุกสิ่งที่เป็นของพระเยซูคริสต์ก็เป็นของคุณ เช่นเดียวกันกับที่เป็นของพระองค์ พระองค์ไม่ได้เป็นเจ้าของมากกว่าที่คุณเป็น นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำให้เกิดขึ้น แต่พระเจ้าได้ทำ นั่นคือพระคุณของพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้นำคุณเข้าสู่ความเป็นหนึ่งกับพระองค์ เข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระองค์ ฮาเลลูยา! ดังนั้นคุณไม่สามารถมองดูสิ่งที่พ่อแม่ของคุณมี หรือสิ่งที่พวกเขาไม่มี คุณเป็นคนที่มั่งมีแล้ว เพราะว่าคุณเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ โลกนี้เป็นของคุณ ดำเนินชีวิตและเดินในความรู้นี้ คุณเป็นเจ้าของโลกนี้

ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำให้คุณเสียเปรียบได้ โรม 8:28 กล่าวว่า “เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า…” สังเกตข้อความที่ว่า “เรารู้ว่า” นั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่การคาดคะเน! ความรู้ที่ว่าเรามีชัยชนะเหนือโลกนี้อยู่ในวิญญาณของเรา เรามีชัยชนะเหลือล้นในพระเยซูคริสต์! ไม่สำคัญว่าสิ่งต่างๆ จะมืดมิด หม่นหมอง หรือสั่นไหวเพียงใด เรามีข้อมูลอยู่ภายใน ความรู้ที่มากกว่าความรู้สึกที่สิ่งต่างๆ จะเป็นไปด้วยดีสำหรับเรา! ฮาเลลูยา
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ โลกนี้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ใด ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ ได้รับการอวยพรอย่างมาก ครอบครองและปกครองร่วมกับพระเจ้า ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า เป็นป้อมปราการ ที่ลี้ภัย และเป็นที่ป้องกันของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีชีวิตและเดินในความชอบธรรมและความอุดมสมบูรณ์ ในนามพระเยซู
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 3:21-23; 6:17; 2 เปโตร 1:3


Comments are closed