ศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2013

ความรู้ซึ่งทำให้เราเป็นเจ้านาย
The Knowledge That Makes Us Masters

“เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยิน เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ” (โคโลสี 1:9)

    ในข้อพระคัมภีร์ตอนบน อาจารย์เปาโลอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับพี่น้องชาวโคโลสีที่จะเต็มล้นด้วยความรู้อย่างสมบูรณ์แห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า นี่คือความรู้ของพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลมี และดำเนินชีวิตโดยความรู้นั้น ซึ่งทำให้เขาพิเศษและแยกเขาออกจากอัครทูตคนอื่นๆ มันคือความรู้ที่ทำให้เราเป็นเจ้านาย ทำให้คุณอยู่สูงกว่าในชีวิต

ในพระคริสต์ เราได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าที่จะดำเนินชีวิตในฐานะผู้ชนะเลิศ และปกครองในฐานะของกษัตริย์ในชีวิต เหตุผลที่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นประสบการณ์ของหลายๆคนก็เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะเดินในความรู้แห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า โรม 12:2 บอกเราเกี่ยวกับน้ำพระทัยอันดี ได้รับการยอมรับ และความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”

จุดสูงสุดคือการเดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า แต่ว่าสิ่งนั้นถูกสร้างขึ้นจากการมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น เมื่อคุณสามัคคีธรรมกับพระองค์ผ่านทางการอธิษฐาน การศึกษาและการภาวนาพระคำ คุณจะรู้จักน้ำพระทัย ความตั้งใจ และวัตถุประสงค์อันสมบูรณ์ของพระองค์ โดยผ่านทางความใกล้ชิดนั้น คุณจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ทั้งความคิดและการกระทำ

คุณกลายเป็นผู้มีชัยชนะอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณดำเนินด้วยความรู้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องแห่งน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตของคุณ คุณจะรู้เสมอว่าจะต้องทำอย่างไรในทุกสถานการณ์ ความพยายามและสิ่งที่คุณมีทั้งหมดจะถูกส่งไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง คุณสามารถรู้และดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระองค์

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ และทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อรู้และเดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ที่มีสำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์เต็มล้นด้วยสติปัญญาของพระองค์เพื่อจะสามารถมีชัยชนะในทุกความท้าทายที่ข้าพระองค์อาจต้องเผชิญ และทำอย่างยอดเยี่ยมในทุกความพยายามของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:20-21; เอเฟซัส 1:15-17


Comments are closed