อาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2017
ความรู้จากพระเจ้า
Revelation Knowledge

“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” (2 เปโตร 1:3)

    พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษในพระคัมภีร์ใหม่มาจากภาษากรีก ภาษากรีกเขียนแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็นในภาษาอังกฤษ เพราะว่าภาษาอังกฤษไม่เพียงพอที่จะอธิบายความจริง่ฝายวิญญาณบางอย่างได้ เป็นคำที่เฉพาะเจาะจงตามธรรมชาติ

ยกตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษใช้คำเดียวในการแทนความหมายของคำว่า “ความรัก” แต่ในภาษากรีกมีสี่แบบด้วยกันที่ใช้ สิ่งนี้ช่วยอธิบายให้เข้าใจว่าแบบของความรักแบบไหนที่กำลังพูดถึงอยู่ เมื่อคุณกล่าวว่า “ฉันรักภรรยาของฉัน” ในภาษากรีกใช้คำที่แตกต่างออกไปเมื่อคุณกล่าวว่า “ฉันรักประเทศของฉัน” และเมื่อคุณพูดว่า “ฉันรักฟุตบอล” ก็เป็นภาษากรีกอีกคำหนึ่ง

เช่นเดียวกับคำว่า “ความรู้” มีอย่างน้อยสี่คำที่แปลว่า “ความรู้” ในภาษากรีก ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” (2 เปโตร 1:3) “รู้จัก” ในที่นี้ไม่ได้เป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ภาษากรีก: “Gnosis”) แต่เป็นความรู้ที่มาจากการเปิดเผยและความสัมพันธ์ คำในภาษากรีกคือคำว่า “epignosis”

2 เปโตร 1:2 กล่าวว่า “ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” นี่หมายความว่า ถ้าคุณต้องการทวีคูณพระคุณและสันติสุขในชีวิตของคุณ คุณจะต้องรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ คุณจะต้องมี “epignosis” ของพระเจ้าและของพระเยซู “Epignosis” คือความรู้ที่เฉพาะเจาะจงและถูกต้องของพระเจ้าที่คุณได้รับผ่านทางการสำแดงและการภาวนาพระคำ

ความรู้แบบนี้ไม่ใช่บางสิ่งที่คุณได้รับจากการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ เป็นการเปิดเผยที่สำแดงแก่คุณ ส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ได้ให้แก่คุณแล้วในพระคำ ในขณะที่อีกส่วนนั้นผ่านทางการสามัคคีธรรมของคุณกับพระเจ้า และการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับพระคำ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรู้ที่ข้าพระองค์ได้รับจากการศึกษาพระคำ ผ่านการศึกษาและภาวนาพระคำของพระองค์อย่างต่อเนื่อง ข้าพระองค์เพิ่มพูนความรู้ พระคุณและสันติสุขทวีคูณขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปกครองในทุกสถานการณ์
ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 11:9; เอเฟซัส 1:17-18


Comments are closed