อาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2016

ความรุ่งเรืองไม่สิ้นสุด
Endless Prosperity

“ฝ่ายดาวิดบุตรเจสซีได้ครอบครองเหนืออิสราเอลทั้งปวง…แล้วพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระชรามาก หง่อมแล้ว ทั้งทรงมั่งคั่งและมีพระเกียรติและซาโลมอนโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์” (1 พงศาวดาร 2:26,28)

    มีบางคนที่ในช่วงเวลาหนึ่งทำสิ่งต่างๆ ได้ดีในชีวิต ทุกสิ่งดูเหมือนเป็นไปได้ดีสำหรับพวกเขา แต่มาถึงจุดหนึ่ง พวกเขาสูญเสียทุกอย่างที่พวกเขาหามาได้ ไม่ใช่เพราะว่ามีใครขโมยจากพวกเขา แต่สิ่งที่พวกเขามีกลายเป็นเล็กน้อยจนเกินไป สังคมเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นกว่าพวกเขา ทันใดนั้น เงินที่พวกเขามี ที่เคยดูเหมือนมาก กลายเป็นเล็กน้อย พาหนะของเขาเก่าลงและล้าสมัย พวกเขาดำเนินชีวิตในขาลง ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไป

อะไรเกิดขึ้น? พวกเขาเคยคิดว่าชีวิตของพวกเขาจะสวยงามตลอดไป แต่ไม่ใช่ สิ่งต่างๆ กลับแย่ลง และพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ บางคนมาถึงจุดที่พวกเขายอมรับว่าชีวิตต้องเป็นแบบนั้น พวกเขาพูดว่า “ชีวิตมีทั้งขึ้นและลง” แต่พวกเขาคิดผิด! พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน” (ยอห์น 15:16) นั่นหมายความว่าความรุ่งเรืองที่ไม่จำกัด ความสำเร็จของคุณไม่ควรอยู่เพียงสั้นๆ

คิดถึงดาวิด พระคำกล่าวว่าเขาเสียชีวิตตอนอายุมากแล้ว ได้มีชีวิตที่ยาวนาน ความมั่งคั่งและเกียรติ เช่นเดียวกับอับราฮัม มีชายและหญิงมากมายในพระคัมภีร์ที่เป็นคนที่มั่งมี มีอิทธิพล มีอำนาจ ประสบความสำเร็จ และรับใช้พระเจ้าในความชอบธรรม จนถึงวันสุดท้ายของพวกเขา พวกเขามีชีวิตที่ยอดเยี่ยมตลอดทาง

คุณสามารถมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ได้ทุกวัน นั่นคือแผนการของพระเจ้าสำหรับคุณ อย่าดำเนินชีวิตอยู่ในอดีต อย่าเป็นเหมือนคนที่พูดว่า “ฉันเคยมั่งมี แต่สิ่งต่างๆ แย่ลง” จงอยู่ที่จุดสูงสุดของทุกสิ่ง! เป็นผู้นำในยุคของคุณ ผ่านทางการยึดเอาหลักการฝ่ายวิญญาณที่เปิดเผยกับเราในพระคำของพระเจ้า และเมื่อคุณประสบความสำเร็จ คุณไม่จำเป็นต้องกลัวว่าความสำเร็จของคุณจะคงอยู่หรือไม่ เพราะพระคำกล่าวว่า “…วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นๆ จนเต็มวัน” (สุภาษิต 4:18) นั่นคือความรุ่งเรืองไม่สิ้นสุด ให้สิ่งนี้เป็นความตระหนักรู้ของคุณเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าทรงเป็นแหล่งความรุ่งเรืองของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าถูกสถาปนาไว้ในความชอบธรรมของพระองค์ ปลูกไว้ในบ้านของพระเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงจำเริญขึ้นเหมือนต้นไม้ด้วยพระคุณและพระสิริ! ข้าพเจ้าเกิดผลตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล เพราะว่าข้าพเข้าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกไว้ริมน้ำ ออกดอกออกผลเสมอ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 24:1; 2 เปโตร 1:10; เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18


Comments are closed