พฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2014

ความรุนแรงของความพินาศ
Severed From Perishing

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

    หลายคนในโลกทุกวันนี้ต้องทนทุกข์กับการทำร้ายหรือการครอบงำของซาตาน เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ยอห์น 10:10 กล่าวว่า “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” พระองค์ได้ทำงานของพระองค์เสร็จแล้ว และสั่งคนที่เชื่อในพระองค์ให้ออกไปทั่วโลก และประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน (มาระโก 16:15)

ข่าวประเสริฐมีความหมายว่า “ข่าวดี” พระเยซูทรงเรียกว่าข่าวดีเพราะว่าเนื้อหาของข่าวประเสริฐ ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “…เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ช่างเป็นข่าวดีอะไรเช่นนี้! สิ่งนี้หมายความว่าถ้าคุณเชื่อในพระเยซู เป็นกฏฝ่ายวิญญาณว่าคุณจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ นั่นหมายความว่าคุณได้ถูกแยกจากการทำลายและความเสื่อมถอยที่กำลังโจมตีโลกในทุกวันนี้

ยิ่งกว่านั้น คุณยังมีชีวิตนิรันดร์ คือชีวิตของพระเจ้า เป็นชีวิตของพระเจ้าที่ไม่มีทางทำลายได้ ไม่เน่าเปื่อย และไม่มีใครเอาชนะได้! เพราะว่าชีวิตนี้ที่อยู่ภายในคุณ จึงไม่มีพลังใดไม่ว่าฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายวิญญาณ สามารถทำอันตรายคุณได้ ขอบพระคุณพระองค์ต่อไปสำหรับชีวิตใหม่ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่คุณ และประกาศอย่างกล้าหาญว่าคุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต! ชีวิตที่อยู่ภายในคุณคือชีวิตที่ป้องกันความเจ็บป่วย ป้องกันโรคร้าย ป้องกันความยากจน และป้องกันความล้ำเหลวได้ เป็นชีวิตแห่งพระสิริ ชัยชนะ ความสำเร็จ และความยอดเยี่ยม จงค้นพบและเดินในนั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าภายในข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในชีวิตทุกวัน อยู่สูงเหนือกว่าซาตานและระบบที่ไม่ดีของโลกนี้! ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์พระบิดา ที่ทรงกำหนดข้าพระองค์สำหรับชีวิตแห่งพระสิริ ชัยชนะ ความสำเร็จ และความยอดเยี่ยม

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 5:24; 1 ยอห์น 5:13


Comments are closed