วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

ความรับผิดชอบหลักของเราในฐานะกษัตริย์และปุโรหิต
Our Primary Responsibility As King-Priests

“และทรงตั้งเราให้เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติและอานุภาพจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน” (วิวรณ์ 1:6)

     คริสเตียนทุกคนเป็นกษัตริย์และปุโรหิตต่อพระเจ้า คุณอาจพูดว่า “ฉันไม่เคยตอบรับการทรงเรียกให้เป็นปุโรหิต” แต่วันที่คุณทำให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ คุณก็ถูกเหวี่ยงเข้าไปสู่ตำแหน่งนั้นทันที และความรับผิดชอบหลักของคุณในฐานะกษัติรย์และปุโรหิตก็คือการอธิษฐานวิงวอน

ในการอธิษฐานวิงวอน คุณยึดพระเจ้าไว้ นั่นคือคุณอยู่ข้างเดียวกันกับพระองค์ในการทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเพื่อคนอื่น นั่นหมายความว่าเพื่อที่จะอธิษฐานอย่างถูกต้องได้ คุณต้องรู้น้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ของพระองค์เกี่ยวกับบุคคล ประเทศ สถานการณ์ หรืออะไรก็ตามที่คุณกำลังอธิษฐานเผื่ออยู่

คริสเตียนบางคนได้ปลูกฝังความเชื่อที่ผิดพลาดว่าพันธกิจของการอธิษฐานวิงวอนน้้นเป็นของคริสเตียนบางคนหรือเฉพาะในกลุ่มอธิษฐานของคริสตจักรเท่านั้น แต่นั่นไม่เป็นความจริง เราทุกคนมีหน้าที่ในการอธิษฐานวิงวอน (ยากอบ 5:16)

ใน 1 ทิโมธี 2:1-4 โดยพระวิญญาณอัครทูตเปาโลเขียนว่า “เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อทุกคน …การกระทำเช่นนี้เป็นการดี และเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา…” ดังนั้นคุณต้องทำพันธกิจของการอธิษฐานวิงวอนในฐานะของกษัตริย์และปุโรหิต และในการทำเช่นนั้นก็มีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ต้องสังเกต

ประการแรก การอธิษฐานวิงวอนเป็นการทำเพื่อคนอื่นเสมอ ประการที่สองคุณจะต้องมั่นคง เพราะว่าคุณกำลังพยายามทำให้คนอื่นสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า

ดังนั้นคุณต้องอธิษฐานอย่างต่อเนื่องนานเท่าที่จำเป็น ด้วยการเพ่งอิทธิพลแห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไปที่บุคคลหรือสถานการณ์ที่คุณปรารถนาให้เปลี่ยน นอกจากนี้ให้สังเกตถึงสัญญาณแห่งชัยชนะในวิญญาณของคุณ นั่นคือเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณได้รับในสิ่งที่คุณร้องขอ

จงทำพันธกิจของการอธิษฐานวิงวอนและเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพระนามของพระเยซู พระเจ้าได้ทรงประทานการครอบครองและสิทธิอำนาจที่จะเปลี่ยนเส้นทางของเหตุการณ์ต่างๆในโลก นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ในครอบครัวของคุณ และในชีวิตของคนรอบข้าง คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยการทำพันธกิจของการอธิษฐานวิงวอนในฐานะของกษัตริย์และปุโรหิต

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณที่นับว่าข้าพระองค์สัตย์ซื่อและตั้งข้าพระองค์ไว้ในพันธกิจแห่งการอธิษฐานวิงวอน ข้าพระองค์กล่าวยืนยันว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มีเสรีภาพและได้รับการยกย่องในบรรดาประชาชาติในโลกนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปํญญาจารย์ 8:4;โรม 8:26-28; 1 เปโตร 2:9-10


Comments are closed