จันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2015

ความรักได้รับการพิสูจน์เมื่อถูกทดสอบ
Love Is Proved When Tested

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8)

    พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8) และนั่นหมายถึงความรักที่เป็นการกระทำ นั่นคือความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ใส และไม่เสแสร้ง ความรักที่สามารถมองเห็น รู้สึก และแตะต้องได้ นั่นคือความรักของพระเจ้า และต้องใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสำแดงความรักแบบพระเจ้า

ความรักจะต้องแสดงออก มนุษย์คือผู้ที่พระเจ้ารัก พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก…” ไม่ใช่โลกที่เป็นสิ่งของ แต่โลกของมนุษย์ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์และทำให้เป็นเพื่อนของพระองค์

แต่มนุษย์ล้มลง แต่นั่นไม่ได้ทำให้ความรักของพระเจ้าหมดไป ความล้มเหลวของมนุษย์คือโอกาสสำหรับพระเจ้าที่จะสำแดงความรักที่ยิ่งใหญ่ให้กับมนุษย์ ความรักได้รับการพิสูจน์เมื่อถูกทดสอบ ไม่จำเป็นเมื่อทุกสิ่งสวยงามและอยู่ในระเบียบ ความรักได้รับการพิสูจน์เมื่อถูกท้าทายหรือเมื่อมีความต้องการ เมื่อคนอื่นดูเหมือนว่าไม่สมควรได้รับความรัก นั่นเป็นโอกาสเหมาะในการสำแดงความรักของพระเจ้า

ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” คุณจินตนาการได้หรือไม่? ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ไม่ใช่หลังจากที่เรามาหาพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34) พระองค์ทรงรักคุณอย่างไร? พระองค์ทรงรักคุณเมื่อคุณไม่สมควรจะได้รับความรักนั้น เมื่อคุณยังเป็นคนบาปอยู่ “แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้น ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป…” (เอเฟซัส 2:4-5) นี่คือวิธีเดียวกันที่พระองค์ทรงคาดหวังให้เรารักผู้อื่น

ฉวยทุกโอกาสที่จะสำแดงความรักของคุณ! พระคำกล่าวว่า “แม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรัก จะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่” (1 โครินธ์ 13:3) ในการที่คุณจะมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในระดับการเจิมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของพระวิญญาณของพระเจ้า คุณจะต้องเดินในความรักเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเต็มด้วยความรักของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าสำแดงความรักนั้นเสมออย่างไม่มีเงื่อนไข เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในข้าพเจ้า เพื่อยกชู หนุนใจ และเสริมสร้างผู้อื่น สัมผัสเขาด้วยความห่วงใยและความรักที่ใสสะอาดของพระคริสต์ จนถึงที่สุดเพื่อที่พวกเขาจะถูกสถาปนาในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้า! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 13:13; 1 เปโตร 4:8; มัทธิว 5:44


Comments are closed