ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 201410

ความรักในตาของเรา
Love In Our Eyes

“ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35)

    ถ้าคุณต้องการมีประสบการณ์กับการสำแดงที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของคุณ ความรักคือทางนั้น เดินในความรัก ความรักคือ “ทางที่ยอดเยี่ยมกว่า” ความรักของพระเจ้าในคุณสามารถมีความชัดเจนมากจนกระทั่งเปล่งประกายผ่านสายตาของคุณ ไม่สามารถบอกได้ว่าพระองค์สามารถทำอะไรผ่านทางคุณได้บ้างเมื่อคุณเปล่งประกายความรักของพระองค์ มากจนกระทั่งสามารถมองเห็นได้ในตาของคุณ

เมื่อข้าพเจ้ารับความจริงข้อนี้เมื่อหลายปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้ตระหนักมากขึ้นว่าพระเจ้าสามารถทำอะไรผ่านทางข้าพเจ้าได้ ด้วยตาของข้าพเจ้าที่ลุกไหม้ด้วยความรัก ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ถูกเชิญไปในการประชุมที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย ข้าพเจ้าขอให้พวกเขายืนเป็นเส้นตรง ข้าพเจ้าไม่ได้แตะต้องพวกเขา มองพวกเขาโดยรู้ว่าเมื่อข้าพเจ้ายืนอยู่ที่นั่น พระคริสต์กำลังมองผ่านตาของข้าพเจ้า มารร้ายไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้ ทุกคนที่นั่นได้รับการรักษาในทันที โดยการที่ข้าพเจ้ามองที่พวกเขาเท่านั้น

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พบคนมากมายที่ได้รับการรักษาในการประชุมนั้น และพวกเขาไม่เคยลืมเหตุการณ์นั้น พวกเขาจำได้ถึงสายตาแห่งความรักที่ทำลายความเจ็บไข้ของพวกเขา เพราะว่ามีบางสิ่งเกี่ยวกับเรา มีบางสิ่งที่ทำงานผ่านเรา ซึ่งก็คือฤทธิ์แห่งความรักของพระเจ้า

สายตาของเราคือหน้าต่างของวิญญาณซึ่งพระเจ้ามองดูคนอื่นด้วยความรัก ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาสงสาร มองพวกเขาด้วยสายตาแห่งความรัก ให้ความรักเป็นมากกว่าหัวข้อสนทนาสำหรับคุณ ให้ความรักเป็นชีวิต มีความสัมพันธ์กับคนอื่นในวิธีที่พวกเขาสามารถมองเห็นและรู้สึกได้ถึงความรักของคุณ คนสนใจพระเยซูไม่ใช่เพียงเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ทำการอัศจรรย์ แต่เพราะว่าพวกเขาสามารถเห็นว่าพระองค์ทรงรักพวกเขา พวกเขาสัมผัสถึงความรักของพระองค์ แม้แต่เด็กเล็กๆ (มัทธิว 19:14) พระองค์คือการสำแดงแห่งความรักของพระเจ้า ทำให้เป็นคำพยานของคุณเช่นกัน ให้คนที่อยู่รอบข้างคุณมองเห็นพระเยซูในตาของคุณ ให้ความรักของคุณมีพลังจนทำให้คนรอบข้างถูกดึงดูดมาหาคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทำกิจแห่งพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ทำให้เกิดผลในสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคำ ข้าพระองค์มีธรรมชาติแห่งความรักเพราะว่าความรักของพระเจ้าได้ส่องเข้าสู่จิตใจของข้าพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความรักคือวิถีทางของชีวิตสำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์สำแดงความรักให้กับโลกของข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:16; ยอห์น 13:34


Comments are closed