พุธ ที่ 13 สิงหาคม 201410

ความรักเพิ่มขึ้นโดยการสามัคคีธรรม
Love Grows With Fellowship

“พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23)

    ข้าพเจ้าต้องการให้คุณเข้าใจภาษาของพระวิญญาณในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ทำไมพระเยซูจึงตรัสว่า “ถ้าผู้ใดรักเรา พระบิดาจะทรงรักเขา” พระบิดาไม่ได้รักทุกคนอยู่แล้วหรือ? พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) พระเยซูเสด็จมาเพราะว่าพระบิดาทรงรักทุกคน แล้วความรักอีกอย่างหนึ่งที่พระองค์กำลังทรงหมายถึงในที่นี้คืออะไร? พระองค์กำลังพูดถึงการสามัคคีธรรม ความรักที่เพิ่มขึ้นด้วยการสามัคคีธรรม

เมื่อคุณตระหนักและตอบสนองความรัก คุณจะได้รับความรักมากขึ้น เมื่อคุณตอบสนองต่อความรักของพระบิดา พระองค์จะทรงสำแดงความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้นในหนทางใดหนทางหนึ่ง พระองค์จะสำแดงให้โลกนี้ได้เห็นว่าพระองค์ทรงรักคุณ โดยการเชื่อในพระเยซู สิ่งงดงามที่สุดสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะปรารถนาและปฏิบัติก็คือการสามัคคีธรรมที่ดีกับพระองค์ นี่ควรจะเป็นวิถีชีวิตของคุณ เพราะว่าไม่มีความรักโดยปราศจากการสามัคคีธรรมได้

การสามัคคีธรรมหมายถึงความเป็นหนึ่งของวิญญาณ เป็นการแบ่งปันหรือพูดคุยอย่างสนิทสนมต่อกันและกัน 1 โครินธ์ 1:9 กล่าวว่า “พระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์ พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 1 ยอห์น 1:3 กล่าวว่า “…เราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์” เราถูกเรียกให้เข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเจ้า และไม่สามารถมีการสามัคคีธรรมที่ปราศจากการสื่อสารได้ พูดคุยกับพระองค์บ่อยๆ และแสวงหาความคิดของพระองค์ คำปรึกษา และการนำของพระองค์ในทุกความพยายามของคุณ นี่คือบางสิ่งที่คุณจะต้องทำอย่างตั้งใจในการตอบสนองต่อความรักของพระองค์

การสามัคคีธรรมของคุณกับพระเจ้านั้นพิเศษเฉพาะสำหรับคุณ พระองค์ไม่ทรงมีคุณอีกคนหนึ่ง ดังนั้นพระองค์ให้คุณค่ากับการสามัคคีธรรมและความรักของคุณ เมื่อคุณสามัคคีธรรมกับพระองค์ผ่านทางพระคำและพระวิญญาณบริสุทธ์ คุณจะรู้จักพระองค์มากขึ้น และชีวิตของคุณจะกลายเป็นการสำแดงความรักของพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนับว่าข้าพระองค์คู่ควรในการเรียกเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ผ่านทางการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณและพระคำ ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่พระฉายแห่งพระสิริของพระคริสต์ ที่ซึ่งชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงแห่งความชอบธรรมของพระองค์ ความรักและพระคุณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 13:14; 1 ยอห์น 1:3


Comments are closed