อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012

ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว
Selfless Love

“จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว” (โรม 12:10)

        1 โครินธ์ 13 อธิบายไว้อย่างชัดเจนให้กับเราถึงลักษณะของอากาเป้ เป็นความรักแบบพระเจ้า ลักษณะหนึ่งของความรักของพระเจ้าคือการไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตน ไม่เห็นแก่ตัว “…ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว…” (1 โครินธ์ 13:5) ความรักของพระเจ้าไม่เห็นแก่ตัว สนใจในผู้อื่นมากกว่าตัวเอง ในฐานะลูกของพระเจ้าคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะให้คนอื่นมาก่อน
        ความรักไม่แสวงหาการชดใช้หรือจดจำความผิด ความรักแสวงหาแต่ที่จะทำดีแก่ผู้อื่น ความรักไม่ตอบโต้หรือแสวงหาการแก้แค้น เมื่อการเปิดเผยในความรักของพระเจ้ามายังคุณ จะเป็นการง่ายสำหรับคุณที่จะทนรับความเจ็บปวดแทนผู้อื่นโดยไม่มีความขมขื่นต่อพวกเขา จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณที่จะมองข้ามสิ่งไม่ดีที่คนอื่นทำกับคุณ เมื่อคุณถูกพี่น้องปฏิบัติไม่ดีด้วย คุณยินดีที่จะทนทุกข์ด้วยตัวเองแทนที่จะให้พี่น้องของคุณต้องทนทุกข์ในสิ่งที่พวกเขาทำ (1 โครินธ์ 6:7)
        ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว การเดินในความรักไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยากลำบาก คุณเกิดมาเพื่อรัก คุณมีธรรมชาติของความรัก ดังนั้น คุณสามารถรักพระเจ้าและรักพี่น้องชายและหญิงในพระคริสต์อย่างแท้จริง ส่องแสงสว่างของพระคำของพระเจ้าในใจของคุณในวันนี้ และทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เป็นลักษณะของความรักใน 1 โครินธ์ 13 เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้อื่น

คำอธิษฐาน
        ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงประทานธรรมชาติความรักของพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์เข้าใจถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะมีประสบการณ์ในความเต็มล้นแห่งความรักและสำแดงกับทุกคนในโลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 13


Comments are closed