เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018

ความรักที่ไปไกลกว่าไม้กางเขน
Love Beyond The Cross

“ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13)

     คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักว่าความรักที่แท้จริงคืออะไร และเป็นผลให้พวกเขาให้ความหมายของความรักบนพื้นฐานของความสัมพันธ์กับมนุษย์ พวกเขาคิดว่าพวกเขารู้จักและมีประสบการณ์กับความรักจากพระเจ้า เนื่องจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อพวกเขา เช่น ความรอด สุขภาพที่ดี การบำบัดปลดปล่อย ความอุดมสมบูรณ์ และพระพรอื่นๆ ที่พวกเขามีประสบการณ์

ใช่ จริงๆ แล้วพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราเพื่อพิสูจน์ความรักของพระองค์ที่มีต่อเราคือพระพรที่ยอดเยี่ยม พระองค์ตรัสใน ยอห์น 15:13 ว่า “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน” แต่ที่นี่พระเยซูไม่ได้หมายถึงความรักของพระเจ้า แต่ความรักของมนุษย์ เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา พระองค์มิได้ทรงสิ้นพระชนม์ในฐานะพระเจ้า พระองค์สิ้นพระชนม์ในฐานะมนุษย์ เพื่อทำให้การตายของพระองค์ในนามของเราถูกต้อง ความรักที่พระองค์ทรงสำแดงต่อเรา ณ จุดนั้นคือความรักที่มนุษย์มีต่อเพื่อนของเขา

อย่างไรก็ตามความรักของพระเจ้านั้นแตกต่าง พระเยซูตรัสไว้ใน ยอห์น 14:10 ว่า “เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา” พระองค์ทรงมีประสบการณ์กับความรักของพระบิดาในแบบที่มนุษย์ไม่เคยมี พระองค์ทรงดำเนินในพระบิดาและพระบิดาทรงดำเนินในพระองค์ นั่นคือความรักที่เกิดขึ้นภายหลังไม้กางเขน นั่นคือความรักที่พระองค์พาเราเข้าไป พระองค์ทรงเชิญชวนให้เรา เปิดตาของเรา เปิดความเข้าใจของเรา และมองไปไกลกว่าความรักของมนุษย์ และโอบกอดความรักของพระเจ้าของพระองค์! พระองค์ทรงช่วยเราให้เรารอดด้วยความรักของพระองค์เอง ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อเรา เพื่อให้เราสามารถมีประสบการณ์กับความรักของพระบิดาผ่านการสามัคคีธรรม

วิธีเดียวที่คุณจะมีประสบการณ์กับความรักจากพระเจ้าคือการสามัคคีธรรมกับพระบิดา และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้เป็นไปได้ผ่านชีวิตที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เรา การเป็นขึ้นมาจากความตายได้นำเราเข้าสู่การสามัคคีธรรมนั้น เข้าไปสู่ความรักของพระเจ้ากับพระบิดา ด้วยการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเราได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่ พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เราเพื่อเราจะสามารถสามัคคีธรรมกับพระบิดาได้ ตอนนี้เราสามารถเพลิดเพลินกับความรักที่ไปไกลกว่าไม้กางเขนได้จริงๆ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับการเปิดเผยสำแดงของพระคำของพระองค์ต่อวิญญาณของข้าพระองค์ในเรื่องความรักของพระเจ้าที่มีต่อข้าพระองค์ ความรักที่อัศจรรย์ หวานซึ้ง ดีเลิศของพระเจ้า! ผ่านการสามัคคีธรรมกับพระองค์ การศึกษา และการใคร่ครวญในข้อพระคัมภีร์ ข้าพระองค์มีประสบการณ์กับความรักที่ไม่สามารถวัดฤทธิ์อำนาจได้ เป็นความรักที่ไปเกินกว่าไม้กางเขน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:35-37; เอเฟซัส 2:4-7


Comments are closed