วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม
ความรักของพระองค์-พลังที่ควบคุมเราอยู่
His Love-A Compelling Force

“เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว”(2 โครินธ์ 5:14)

     คุณรู้ไหมว่าสุดท้ายแล้ว สิ่งเดียวที่จะคงอยู่ก็คือความรักที่คุณมีต่อพระเยซูเจ้า? ถ้าคุณใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากมนุษย์ มีชื่อเสียง และมีทุกสิ่งที่เงินสามารถซื้อได้ แต่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นพลังที่ควบคุมคุณอยู่ คุณก็ได้ดำเนินชีวิตที่ว่างเปล่า

พระเยซูเจ้าตรัสในมาระโก 8:36 ว่า “เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน?” หลังจากนั้นในมัทธิว 6:33 พระองค์กล่าวว่า “แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้” คริสเตียนควรดำเนินชีวิตอยู่เพื่ออะไรอีก ถ้าไม่ใช่เพื่อพระคริสต์และข่าวประเสริฐของพระองค์? พระองค์เป็นทุกสิ่งที่สำคัญ พระองค์เป็นความชื่นชมยินดีของสวรรค์และแผ่นดินโลก

ในฐานะคริสเตียนเราจะไม่ขับเคลื่อนด้วยสิ่งอื่นใด ยกเว้นด้วยพระคริสต์และพระคำนิรันดร์ของพระองค์ นั่นหมายความว่าพระคำของพระองค์ไม่ได้มาถึงคุณโดยปราศจากผลกระทบใดๆ แต่นำความเชื่อมั่นมาสู่หัวใจของคุณและควบคุมให้คุณลงมือปฏิบัติ นั่นคือทำให้พระบิดาพอพระทัย ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูเจ้าตรัสในยอห์น 14:15 ว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”

เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องถูกควบคุมด้วยความรักของพระคริสต์ในการทำสิ่งต่างๆที่คุณทำบนแผ่นดินโลกนี้ ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอัครทูตเปาโลแสดงให้เราเห็นถึงแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังความปรารถนาอันแรงกล้าของเขาที่มีต่อข่าวประเสริฐ นั่นคือความรักของพระคริสต์ เขาถูกควบคุมด้วยความรักนี้ที่จะประกาศข่าวประเสริฐและทำทุกอย่างเพื่อทำให้ข่าวประเสริฐก้าวหน้า จงมีการตระหนักรู้แบบเดียวกัน จงโฟกัสที่พระเยซูและถูกควบคุมด้วยความรักของพระองค์ในทุกสิ่งที่คุณทำ

คำอธิษฐาน

     พระเยซูเจ้าที่รัก ข้าพระองค์รักพระองค์ด้วยสุดหัวใจ ด้วยสุดจิตใจ และด้วยสิ้นสุดความคิดของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้อารักขาข่าวประเสริฐซึ่งได้กลายเป็นพลังที่ควบคุมในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ติดไฟเพื่อข่าวประเสริฐตลอดไป ส่องสว่างอย่างมากมายราวกับแสงสว่างในโลกของข้าพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:5; ยอห์น 14:15


Comments are closed