ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2018
ความยิ่งใหญ่คือความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ
GREATNESS IS GOD’S DREAM FOR YOU

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ” (มัทธิว 5:13)

   กาลาเทีย 3:29 กล่าวว่า “และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมว่า “เราจะทำให้เจ้ายิ่งใหญ่ และประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า” (ปฐมกาล 22:18) นี่คือมรดกของคุณด้วย เพราะว่าคุณคือพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คุณได้ถูกแยกออกมาเพื่อความยิ่งใหญ่ คุณเป็นพระพรต่อโลกของคุณ

พระเจ้าทรงเลือกเราทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์ให้ยิ่งใหญ่ และปรารถนาที่จะใช้พวกเราแต่ละคนอย่างมีเอกลักษณ์เพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์ในโลกสำเร็จ ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้ามีเมล็ดแห่งความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเขาหรือเธอ เราเกิดมาอย่างยิ่งใหญ่ อย่าคิดว่าความยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับงานของคุณ เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9) จงรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ และเดินในความเป็นตัวตนนั้น

จงสังเกตถึงความคิดของพระเจ้าอีกครั้ง พระองค์ตรัสกับอับราฮัมว่า “…เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพร” (ปฐมกาล 12:2) อับราฮัมไม่ได้วิงวอนขอให้พระเจ้าทำให้เขายิ่งใหญ่ แต่เป็นการเลือกของพระเจ้า ความยิ่งใหญ่ของคุณคือการเลือกของพระเจ้า

นี่หมายความว่าไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ความยิ่งใหญ่คือความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ เพราะว่าคุณคือพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อจะยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่อยู่ในคุณแล้ว! จงดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความคิดของความยิ่งใหญ่และความยอดเยี่ยม ให้สิ่งนี้สะท้อนในวิธีที่คุณคิด, พูด, เดิน และดำเนินชีวิต

คำอธิษฐาน

   ขอบพระคุณพระบิดาที่รักที่ทรงประทานชีวิตแห่งความยิ่งใหญ่และความยอดเยี่ยมให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ และดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่นผ่านทางฤทธิ์อำนาจแห่งพระวจนะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงทำงานในข้าพระองค์ ขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาพระวจนะ ข้าพระองค์เห็นความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์และชีวิตแห่งชัยชนะ! ข้าพระองค์ดำเนินไปในพระปัญญาของพระองค์เพื่อจะทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่สำเร็จเพื่อแผ่นดินของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมปฐมกาล 12:1-3; กาลาเทีย 3:8


Comments are closed