พุธ ที่ 10 กันยายน 2014

ความยินดีในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
The Joy Of A Glorious Finish

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ”” (ยอห์น 4:34)

    จินตนาการว่าถ้าหากพระเยซูไม่ได้ทำในสิ่งที่พระบิดาส่งพระองค์มาทำให้สำเร็จ ความรอดก็จะไม่เกิดขึ้น จุดสนใจของพระองค์คือการทำให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จ “…เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10) พระองค์ทรงทราบความสำคัญและความหมายนิรันดร์ของงานของพระองค์ และอุทิศพระองค์เองให้กับงานนั้นด้วยการฝึกฝนและความขยันหมั่นเพียรที่ไม่ธรรมดา แม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตาม ดังนั้นพระองค์จึงได้ตะโกนออกมาในเวลาสุดท้ายว่า “…สำเร็จแล้ว…” (ยอห์น 19:30) การฝึกฝน ความขยัน และการอุทิศของพระองค์ต่องานของพระองค์นั้นทำให้ความรอดและชีวิตนิรันดร์เกิดขึ้นเป็นพระกิตติคุณแก่ทุกคนที่เชื่อ

บางคนดูเหมือนไม่เคยสามารถทำงานหรือหน้าที่ซึ่งพวกเขาได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้เลย พวกเขาทำงานไปเพียงครึ่งเดียวและไม่เคยทำให้งานเหล่านั้นสำเร็จ สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับคุณ เมื่อมีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้มอบหมายให้กับคุณแล้ว ทำให้แน่ใจว่าคุณทำอย่างดีที่สุดและบังคับตัวเองให้ทำให้สำเร็จอย่างดีเลิศ สิ่งนี้ควรเป็นเป้าหมายของคุณ ไม่เพียงแต่งานที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับคุณเท่านั้น แต่ในทุกเรื่องที่อยู่ในชีวิตของคุณด้วย พระคัมภีร์กล่าวว่า “เบื้องปลายแห่งสิ่งใดๆ ก็ดีกว่าเบื้องต้นแห่งสิ่งนั้นๆ…” (ปัญญาจารย์ 7:8) การงานที่เริ่มต้นแต่ไม่สำเร็จนั้นจะมีประโยชน์อะไร?

เลียนแบบพระเยซู พระองค์ตรัสว่า “…อาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ” (ยอห์น 4:34) พระองค์ไม่เพียงแต่เริ่มต้นที่จะ “ทำ” งานเท่านั้น พระองค์ยังมีความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จอีกด้วย ฮีบรู 12:2 บอกเราว่า เนื่องจากความยินดีได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ พระองค์ได้ทนทุกข์ที่ไม้กางเขน แม้ในความอับอาย สิ่งนี้ควรจะเป็นท่าทีของคุณด้วยเช่นกัน ในองค์กรของคุณ จงเป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้ในการทำให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม แม้ว่าต้องเจอปัญหาอะไรก็ตาม จงได้รับการกระตุ้นจากความยินดีของการสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จงเป็นที่รู้จักในฐานะของผู้ที่อยู่กับบางสิ่งจนกระทั่งสิ่งนั้นประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า เพราะว่าพระองค์คือผู้ที่ทำงานในข้าพระองค์ เพื่อเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ ข้าพระองค์มีฤทธิ์เดชพิเศษ และข้าพระองค์สามารถที่จะจดจ่อและนำความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมาสู่ทุกหน้าที่ซึ่งข้าพระองค์ได้รับมอบหมาย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 4:2; ฟิลิปปี 2:13


Comments are closed