ศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2014

ความยินดีมีการแสดงออก!
Joy Has Expressions!

“ด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดัง แล้วออกมาจากคนเหล่านั้น และคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติ จึงเกิดความปลื้มปีติอย่างยิ่งในเมืองนั้น” (กิจการ 8:7-8)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นคือเหตุการณ์ในสะมาเรียเมื่อฟิลิป นักประกาศ ได้ประกาศพระเยซูในเมือง ฤทธิ์อำนาจของพระคำพระเจ้าได้สำแดงออกอย่างยิ่งใหญ่ ทำให้หลายคนได้รับการรักษาโรค และถูกปลดปล่อยเป็นอิสระจากผีร้าย ผลก็คือทั้งเมืองเต็มไปด้วยความยินดี พระคัมภีร์ได้บันทึกอย่างเจาะจงไว้ว่ามีความยินดีอย่างมากในเมืองนั้น

คุณรู้ได้อย่างไรว่าบางคนมีความยินดี? ก็โดยการแสดงออกของพวกเขา! ความยินดีมีการแสดงออก การหัวเราะเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งความความยินดี สรรเสริญพระเจ้า ตะโกนโห่ร้องด้วยการสรรเสริญต่อพระองค์ก็เป็นการแสดงออกถึงความยินดี ร้องเพลงนมัสการด้วยการขอบพระคุณก็เป็นการแสดงออกของความยินดี พระคัมภีร์กล่าวว่า “มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญ” (ยากอบ 5:13) แสดงออกถึงความยินดีของคุณในพระเจ้า

ความยินดีคือผลแห่งวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ (กาลาเทีย 5:22) ดังนั้น ความยินดีของคุณในฐานะบุตรของพระเจ้าควรจะมีอิสระจากสถานการณ์โดยรอบ ไม่ควรจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ หรือรอบตัวคุณ ไม่ควรที่จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำกับคุณ คุณสามารถมีความยินดีได้ท่ามกลางปัญหา

เปาโลและสิลาสถูกจับขังไว้ในคุก ถูกข่มเหงเนื่องจากประกาศข่าวประเสริฐ (กิจการ 16:25) ถึงกระนั้น “ตอนเที่ยงคืน” (ไม่มีทางที่จะมืดมิดไปกว่าตอนเที่ยงคืน) พวกเขาอธิษฐานและร้องเพลงนมัสการพระเจ้า และนักโทษคนอื่นๆก็ได้ยินพวกเขา

พวกเขาแสดงออกถึงความยินดีของพวกเขา และผลก็คือการแหกคุกที่เหนือธรรมชาติ พระเจ้าเขย่าคุกนั้น ปลดโซ่ตรวนและเปิดประตูคุกออก พวกเขายังคงมีความยินดีท่ามกลางความยากลำบาก และแสดงออกถึงความยินดีของพวกเขา

คุณจะต้องเรียนรู้ในการแสดงออกถึงความยินดีของคุณ มีความสุขและร่าเริงด้วยคำสรรเสริญอยู่เสมอ รู้ว่าคนที่มีความสุขและความยินดีเท่านั้นที่ทำให้คนอื่นมีความสุขและความยินดีด้วย ถ้าคุณไม่มีความยินดี คุณจะไม่สามารถประกาศข่าวประเสริฐอย่างมีประสิทธิภาพและนำคนอื่นมาถึงพระคริสต์ได้

คำอธิษฐาน
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เต็มไปด้วยความยินดีและความสุข ความยินดีของพระองค์ในใจของข้าพระองค์เป็นกำลังและความยินดีของข้าพระองค์ ข้าพระองค์นำเอาความรุ่งเรือง สันติสุข ความสำเร็จ สุขภาพ และพระพรนานับประการออกมาจากภายในข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: โยบ 5:22; 2 พงศาวดาร 20:22


Comments are closed