อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2017
ความยินดีที่แท้จริงคือการทำให้วัตถุประสงค์ของคุณสำเร็จ
True Joy Is In Fulfilling Your Purpose

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม”
(เอเฟซัส 2:10)

    พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่คุณสามารถพบได้ในชีวิตคือการที่คุณจะค้นพบวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณและทำให้สำเร็จ พระองค์ทรงวางคุณในโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง พระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้เพื่อวัถตุประสงค์บางอย่าง และพระองค์ทรงชัดเจนในเรื่องนั้น พระองค์ได้ยืนยันในยอห์น 10:10 “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” ชีวิตทั้งหมดของพระองค์เกี่ยวข้องกับบางสิ่ง นั่นคือการช่วยและให้ชีวิตแก่มนุษย์ทุกคน

พระองค์มีชีวิตและทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา ฮีบรู 10:7 ได้พูดถึงพระเยซูว่า “…ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้ว เพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์’ ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน” เหมือนพระองค์ คุณเกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง คุณมาเพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระบิดาสำเร็จ บางทีคุณอาจกำลังสงสัยว่า “แต่ฉันจะรู้น้ำพระทัยของพระบิดาได้อย่างไร? ฉันจะรู้ถึงวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของฉันได้อย่างไร?” คุณสามารถถามพระองค์ด้วยใจกล้าหาญ และพระองค์จะบอกคุณ ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว น้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณไม่ควรจะเป็นสิ่งลึกลับสำหรับคุณ พระเยซูตรัสว่าได้ประทานให้คุณได้รู้และเข้าใจสิ่งล้ำลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว (ลูกา 8:10)

ยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่คุณศึกษาพระคำของพระเจ้าและสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณจะชัดเจนขึ้นสำหรับคุณ น้ำพระทัย ธรรมชาติ และพระประสงค์ของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยในพระคำของพระองค์ พระองค์ยังทรงนำคุณไปยังพระประสงค์ของพระเจ้าในขณะที่คุณเดินไปกับพระองค์ และทำสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยพระองค์

คุณไม่ได้เกิดมาโดยไม่มีสาเหตุ คุณเกิดมาเพื่อพระสิริของพระเจ้า คุณเกิดมาเพื่อเดินกับพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ พระองค์ทรงวางแผนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าคุณจะรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของคุณ และถวายเกียรติแด่พระองค์ ทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง และเกิดผลดีในทุกสิ่ง

ให้นิมิตของพระเจ้าในการถวายพระสิริแด่พระองค์ และสำแดงความชอบธรรมของพระองค์เป็นภาระใจของคุณ สิ่งที่คุณแสวงหา และวัตถุประสงค์ในแต่ละวัน และคุณจะมีประสบการณ์กับการเติมเต็มที่แท้จริงในชีวิต

คำอธิษฐาน

    สรรเสริญพระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานสายตาแก่ข้าพระองค์ให้เข้าใจความล้ำลึก และเติมข้าพระองค์ด้วยความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ในสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ ได้รับการนำโดยพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพระองค์เดินในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ทุกเวลา ถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 4:17; กิจการ 26:16-18; เอเฟซัส 2:10


Comments are closed