อาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2018

ความภาคภูมิใจของพระบิดา
THE FATHER’S PRIDE

เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง (ยากอบ 1:18)

     พระคัมภีร์ฉบับThe New Living Translation ของข้อพระคัมภีร์ข้างบนกล่าวว่า “จากสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมด เราเป็นผู้ครอบครองที่พระเจ้าทรงเลือก” จากสิ่งต่างๆของการทรงสร้างนั้น เราเป็นผลแรกและดีที่สุด เราเป็นมงกุฎและความงามของพระองค์ นี่ไม่ได้หมายถึงทุกคนในโลก แต่หมายถึงเราที่บังเกิดใหม่แล้ว ซึ่งคือบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงให้กำเนิดโดยทางพระวจนะของพระองค์ เราเป็นถ้วยรางวัลของพระองค์ เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของพระองค์

สิ่งที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์ คือการที่เรามีชีวิตแบบเดียวกันกับพระองค์ นั่นคือเราอยู่ในระดับเดียวกันกับพระองค์ จากทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเราเป็นคนที่ได้รับการเรียกให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ นั่นคือเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถรับใช้และนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงได้ แม้แต่ทูตสวรรค์ก็ไม่มีสิทธิพิเศษนี้

1 เปโตร 2:9 ป่าวประกาศว่า “แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” คุณถูกสร้างขึ้นเพื่อพระสิริของพระเจ้า อิสยาห์ 43:7 กล่าวว่า “คือทุกคนที่ถูกขนานนามตามชื่อของเรา และผู้ที่เราสร้างเพื่อพระสิริของเรา คือผู้ที่เราปั้นและทำขึ้นมา”

คุณไม่เพียงแค่ถูกนำเข้าไปสู่พระสิริของพระเจ้าเท่านั้น แต่คุณคือพระสิริอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เหมือนกับพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้า ทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้า (ฮีบรู 1:3) ต่อมาใน 1 ยอห์น 4:17 เราอ่านพบว่า “เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น”

คุณเป็นผลผลิตของพระเจ้า เป็นทรัพย์สมบัติที่พิเศษของพระองค์ ในเฉลยธรรมบัญญัติ 14:2 พระองค์กล่าวว่า “เพราะท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และเป็นผู้ที่พระยาห์เวห์ได้ทรงเลือกจากประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่บนพื้นโลก ให้เป็นชนชาติของพระองค์ เป็นของล้ำค่าของพระองค์”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สะท้อนความจริงเดียวกันผ่านอัครทูตเปาโลในทิตัส 2:14 ว่า “พระองค์ประทานพระองค์เองแก่เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง และเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะ ซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดี”

จงเพลิดเพลินกับเอกลักษณ์ของคุณ คุณเป็นความภาคภูมิใจของพระบิดา เป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์ (เศคาริยาห์ 2:8) เป็นไข่มุกที่เลอค่าของพระองค์ ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์ขอให้พระสิริ, เกียรติและความโอ่อ่าตระการทุกอย่างจงมีแด่พระองค์ พระบิดาผู้ชอบธรรม, กษัตริย์แห่งพระสิริ, ผู้ทรงยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ ขอขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นทรัพย์สมบัติที่พิเศษ ซึ่งถูกแยกออกมาเพื่อนำพระสิริมาถึงพระองค์ นั่นคือการทำให้พระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จ เพื่อนำพระสิริและคำสรรเสริญมาถึงพระนามของพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม1 เปโตร 2:9; เฉลยธรรมบัญญัติ 14:2


Comments are closed