อาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2016

ความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ
God’s Dream For You
“คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” (เอเฟซัส 3:19)

    ในการศึกษาของเราในวันนี้ เราจะสำรวจความคิดที่สำคัญสองประการด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ ประการแรกคือในฐานะของคริสเตียน คุณจะต้องตระหนักว่าคุณเป็นบ้าน เป็นวิหารที่มีชีวิตของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงเติมเต็มอยู่ภายในคุณเหมือนที่พระเยซูทรงเป็นในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้ พระเจ้าไม่ได้ลดน้อยลงภายในคุณในวันนี้จากตอนที่พระองค์ทรงอยู่ในพระเยซูคริสต์ นี่ไม่ใช่บางสิ่งที่คุณต้องเพิ่มพูนเมื่อเวลาผ่านไป ไม่ใช่ เป็นความจริงที่คุณต้องตื่นขึ้นและเข้าใจ คุณคือพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

1 โครินธ์ 3:16 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?” สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือการที่คุณจะตระหนักว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ภายในคุณ พระองค์ทรงเติมเต็มคุณด้วยพระองค์เอง สิ่งนี้เป็นไปได้โดยการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ การเป็นขึ้นมาของพระองค์ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้สำหรับที่จะมีและดำเนินชีวิตของพระเจ้า

ประการที่สอง พระองค์ต้องการให้คุณรู้และเดินในความรู้ที่ครบถ้วนและถูกต้องในน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์ไม่ต้องการให้คุณสับสนเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระองค์ไม่ว่าเวลาไหนหรือที่ไหนก็ตาม พระเยซูไม่เคยสงสัยในน้ำพระทัยของพระบิดา ดังนั้นทำไมคุณถึงต้องสับสน? เมื่อคุณเต็มด้วยความรู้ (“epignosis” – ภาษากรีก) ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ คุณจะสามารถใช้สติปัญญาของพระเจ้าในการทำให้น้ำพระทัยนั้นสำเร็จได้

ไม่น่าแปลกใจที่พระวิญญาณอธิษฐานผ่านทางเปาโลในโคโลสี 1:9 ว่าให้สิ่งนี้เป็นความจริงสำหรับคริสตจักร “…เพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ” พระองค์ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นบนโลกนี้ ไม่ใช่ตอนที่คุณขึ้นไปบนสวรรค์ นี่เป็นความฝันของพระองค์สำหรับคุณในตอนนี้ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่การเข้าร่วมประชุมนมัสการในคริสตจักรเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับคุณในฐานะคริสเตียน

ในคริสตจักร คุณได้รับการสอนพระคำของพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณของคุณ และทำให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็ง พระคำของพระเจ้าคือน้ำพระทัยและสติปัญญาของพระเจ้า ในการเต็มด้วยความรู้ในน้ำพระทัยของพระองค์ในสติปัญญาทุกประการ คือการเต็มล้นด้วยพระคำของพระองค์ และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น โคโลสี 1:10 บอกว่าคุณจะเกิดผลดีในทุกสิ่ง เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!

คำอธิษฐาน
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่อยู่เหนือข้าพระองค์ ในการเดินในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ตลอดเวลา ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตเพื่อทำให้ความฝันและพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จ เพื่อถวายเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ พระคำของพระองค์เกิดผลในข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 29:11; 3 ยอห์น 1:2


Comments are closed