อังคารที่ 23 สิงหาคม 2016

ความปรารถนาอันแรงกล้าต่อพระคำ
A Strong Desire For The Word

“แต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณ และในความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน” (2 เปโตร 3:18)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณจะต้องเพลิดเพลินไปกับพระคำของพระเจ้า คุณจะต้องยินดีในพระคำ เวลาที่คุณตื่นเต้นที่สุดควรจะเป็นเวลาที่คุณใช้กับพระคำ พระคำของพระเจ้าเป็นทุกสิ่ง เป็นสิ่งที่คุณต้องการในการที่จะเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดให้กับชีวิตของคุณ โดยการมาถึงพระคริสต์ คุณจะต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้าในการเติบโตในวิญญาณของคุณ

เป็นเหมือนเด็กทารกที่ถูกป้อนด้วยอาหารเพื่อการเติบโตและแข็งแรง เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงคาดหวังให้คนที่บังเกิดใหม่ได้รับการป้อนอาหาร และกินอาหารอย่างต่อเนื่อง จากพระคำ เราบังเกิดจากพระคำ “ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่อยเน่าเสีย แต่จากพืชอันไม่รู้เปื่อยเน่า คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิตย์” (1 เปโตร 1:23) และใน 1 เปโตร 2:2 กล่าวว่า “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ เพื่อจะทำให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้น” ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทำให้คุณเติบโตนอกจากพระคำ พระคำของพระเจ้าจะสร้างคุณขึ้นฝ่ายวิญญาณ ความคิด และความรู้สึก อย่างดีและสมดุล

การเข้าหาพระคำของคุณควรจะเป็นเหมือนผู้เขียนพระธรรมสดุดีที่กล่าวไว้ว่า “ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์เพราะพระดำรัสของพระองค์ อย่างผู้ซึ่งพบของที่ถูกริบมาเป็นอันมาก” (สดุดี 119:162) ยกย่อพระคำของพระเจ้า รู้จักพระคำด้วยตัวของคุณเอง คุณอาจยืนบนความเชื่อของคนอื่นในระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจจะยืนอยู่บนความเชื่อของศิษยาภิบาลของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง แต่มันอาจไม่ต่อเนื่องยาวนาน เป็นเหตุผลที่ทำไมบางคนจึงสงสัยว่าคำอธิษฐานของคนอื่นเพื่อพวกเขาจึงไม่เกิดผลอย่างที่เคยเป็น นั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยมีพระประสงค์สำหรับชีวิตของคุณให้คงอยู่ได้บนความเชื่อของคนอื่น คุณจะต้องยืนบนพระคำด้วยตัวของคุณเอง

คุณจะต้องเติบโตในพระคุณและในความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ด้วยตัวของคุณเอง ศึกษาและเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระองค์ และมองเห็นชีวิตของคุณกลายเป็นการสำแดงที่สมบูรณ์ของพระคำ ภาวนาพระคำจนกระทั่งคุณถูกโปรแกรมให้คิดเพียงความคิดของพระเจ้าเท่านั้น และได้รับอิทธิพลโดยพระลักษณะ ความคิด และความเห็นของพระองค์เท่านั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์! ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์แต่เช้า จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ วิญญาณของข้าพระองค์ปรารถนาพระคำของพระองค์เหมือนกวางที่กระหายหาลำธารน้ำ ข้าพระองค์ยินดีในพระคำของพระองค์ และยอมจำนนต่อหลักข้อเชื่อและคำแนะนำจากพระคำ ในพระคำข้าพระองค์พบชีวิต สันติสุข ความชอบธรรม และความยินดีนิรันดร์ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 3:10; ยอห์น 17:3; สุภาษิต 8:17


Comments are closed