จันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2015

ความปรารถนาของคุณแรงกล้าเพียงใด?
How Strong Is Your Desire?

“…ครั้นผู้หญิงนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซู เขาก็เดินปะปนกับประชาชน ที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์ และได้ถูกต้องฉลองพระองค์ เพราะคิดว่า “ถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์ เราก็จะหายโรค”” (มาระโก 5:25-28)

    พระคัมภีร์บอกเราถึงเรื่องราวของหญิงที่เป็นโรคโลหิตตก ทำให้การที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ถึงสิบสองปีทำให้เธอตัดสินใจที่จะได้รับการอัศจรรย์ การที่ถูกผลักดันโดยความปรารถนาของเธอ ทำให้เธอได้ฝ่าฝูงชนมากมายเพื่อเข้าไปให้ถึงพระเยซู ฝ่าฝืนกฎข้อห้ามที่ไม่ให้เธอแตะต้องกับคนอื่นๆ

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชายยิว โรคที่เธอเป็นนั้นทำให้เธอไม่สะอาด ดังนั้นเธอจึงสุ่มเสี่ยงในการถูกหินขว้างให้ตายถ้ามีคนพบเธอในที่สาธารณะ โดยเฉพาะถ้าไปสัมผัสคนอื่นด้วย ความปรารถนาของเธอเพื่ออิสรภาพ สำหรับการรักษาของเธอผลักดันให้เธอมีความกล้าที่จะเสี่ยง (มาระโก 5:24-29)

เช่นเดียวกัน นางฮันนาจะต้องการมีลูก เธอรอคอยอยู่หลายปีก็ยังไม่มีบุตร ในที่สุดเธอมีความต้องการอย่างแรงกล้า จนกระทั่งเธอตัดสินใจว่าเธอต้องการการอัศจรรย์ เธอเข้าไปในพระวิหาร โน้มตัวลงต่อพระเจ้าและอธิษฐานจนเธอได้รับคำตอบ หลายคนคิดว่านางฮันนาเพียงแค่บนต่อพระเจ้าเท่านั้น แต่เธอทำมากยิ่งกว่านั้น เธอได้ร้องทูลขอต่อพระเจ้า ให้เหตุผลกับพระเจ้าว่าทำไมเธอควรจะมีลูก และคำอธิษฐานของเธอก็ได้รับคำตอบ (อ่าน 1 ซามูเอล 1:17-20)

ความปรารถนาของคุณในการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของคุณนั้นมีมากเพียงใด? ความปรารถนาของคุณในการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพของคุณมีมากเพียงใด? ความรารถนาของคุณในการก้าวหน้าไปอีกขั้นของคุณมีมากเพียงใด? บางทีคุณอาจเป็นศิษยาภิบาลหรือผู้นำในคริสตจักร ความปรารถนาของคุณในการมีลูกฝ่ายวิญญาณนั้นมีมากเพียงใด?

เราต้องการเห็นการเติบโตอยู่เสมอ เราทุกคนต้องการที่จะเติบโตและก้าวหน้า แต่การเติบโตฝ่ายวิญญาณในส่วนต่างๆ นั้นต้องการหลักการที่เรียบง่ายและเป็นพื้นฐานซึ่งไม่อาจจะต่อรองได้ หนึ่งในนั้นคือความปรารถนาอันแรงกล้า ให้ความปรารถนาของคุณมีมากเพียงพอที่จะผลักดันคุณสู่การลงมือปฏิบัติ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการรับรองในพระคำของพระองค์ที่ว่าความปรารถนาในใจของข้าพระองค์จะไม่ถูกตัดออก หัวใจของข้าพระองค์ปรารถนาให้พระองค์ทำให้การทรงเรียกและวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จ เหมือนกับกวางน้อยแสวงหาน้ำฉันใด หัวใจของข้าพระองค์ก็แสวงหาพระองค์ฉันนั้น โดยผ่านทางข้าพระองค์ คนมากมายในโลกของข้าพระองค์จะได้ยินและมาถึงข่าวประเสริฐ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 20:9; โรม 10:13-15; 1 โครินธ์ 4:15


Comments are closed