วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019
ความบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ
The Purity Of The Spirit

“ข้าพระองค์แยกตัวให้บริสุทธิ์เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย เพื่อให้เขารับการแยกให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง” (ยอห์น 17:19)

     มีคริสเตียนหลายคนที่ไม่มีความยำเกรงพระเจ้า พวกเขาคิดว่าพวกเขามีอิสระในการดำเนินชีวิตตามที่พวกเขาเลือก แต่นั่นเป็นอันตราย มีวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะกับคริสเตียน และถ้าคุณจะทำให้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ คุณก็ต้องมีความบริสุทธิ์ของหัวใจ นั่นคือคุณต้องดำเนินชีวิตตามธรรมชาติของความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงในพระคริสต์

ในโยชูวา 3: 5 เราอ่านถึงบางสิ่งที่สำคัญที่โยชูวาพูดกับลูกหลานของอิสราเอลว่า “…จงชำระตัวให้บริสุทธิ์ เพราะว่าพรุ่งนี้พระยาห์เวห์จะทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน” โยชูวาเข้าใจฤทธิ์อำนาจแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ นั่นคือฤทธิ์อำนาจแห่งการแยกตัวเองออกจากสิ่งที่ผิด นั่นคือฤทธิ์อำนาจของการชำระความคิดและชีวิตของคุณ

คุณคือภาชนะของพระเจ้าที่ได้รับการชำระเพื่อสามัคคีธรรมกับพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่าทำอันตรายต่อการมีส่วนร่วมนั้นเนื่องจากทัศนคติที่ไม่ดีหรือวิถีชีวิตแบบโลก 2 โครินธ์ 13:5 กล่าวว่า “จงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงพิสูจน์ตัวเอง…” ใช้พระคำเพื่อล้างและตรวจสอบตัวเองเสมอ 2 ทิโมธี 2:21 กล่าวว่า “ถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์ และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง”

คุณต้องการมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติในชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องหรือไม่? ถ้าใช่ จงรักษาตัวเองให้อยู่ในความบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ อย่าดำเนินชีวิตที่ผิด อย่าไปยุ่งกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “ทหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับการงานฝ่ายพลเรือน…” (2 ทิโมธี 2:4)

คุณได้ถูกแยกออกจากโลกผ่านทางข่าวประเสริฐ แต่คุณต้องนำโลกออกไปจากคุณผ่านทางการชำระความคิดและจิตใจให้บริสุทธิ์ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจและความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคำและยอมจำนนต่อการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ถูกแยกออก เพื่อให้พระเจ้าใช้ ฉันกำลังถูกเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิดของฉันในพระฉายาของพระคริสต์ ฉันอยู่บนเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ ยอมจำนนต่อพระคำ และสิทธิอำนาจและการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระนามของพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:21-22;2 โครินธ์ 6:17; โรม 6:1-2


Comments are closed