พฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2015

ความบริสุทธิ์ของคริสเตียน
The Purity Of A Christian

“เพราะเหตุนี้เอง ท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้ เอาขันตีเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน และเอาธรรมเพิ่มขันตี” (2 เปโตร 1:5-6)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะแสดงออกถึงความยอดเยี่ยมและความชอบธรรมของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของคุณออกมา ไม่ว่าใครก็ตามมองดูชีวิตของคุณ ควรเป็นเรื่องง่ายที่เขาจะบอกได้ว่าคุณเป็นคริสเตียน ในบริบทของข้อพระคำตอนต้นนั้น คำว่า “ธรรม” ไม่ได้หมายความถึงความชอบธรรมที่อยู่ในใจของคุณ แต่คือสิ่งที่คุณทำซึ่งสามารถมองเห็นภายนอกได้ ซึ่งมีความหมายว่าคุณธรรม

จะต้องมีคุณธรรมที่แสดงออกในการประพฤติของคุณ ท่าที คำพูด วิธีคิด และการทำสิ่งต่างๆ จะต้องมีวินัยในชีวิตของคุณ และในการสื่อสารของคุณ อย่าใช้ภาษาที่หยาบคาย พูดแต่คำพูดที่สุภาพ คริสเตียนมีสิ่งที่เรียกว่า “ความบริสุทธิ์” มีความบริสุทธิ์ของคริสเตียน ซึ่งควรจะส่องสว่างผ่านทางคุณ มีบางสิ่งฝ่ายวิญญาณเกี่ยวกับคริสเตียนที่แท้จริง มีบางสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่าง เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นของโลกนี้

คุณถูกแยกออกเพื่อพระเจ้า เพื่อชีวิตแห่งความชอบธรรม ควรจะมีความ “สงบ” ในชีวิตของคุณ ควรมีวิธีในการควบคุมพฤติกรรมของคุณเอง ไม่ควรมีความแข็งกระด้างในตัวคุณ มีบางที่ซึ่งคุณไม่ควรไป และบางสิ่งที่คุณไม่ควรทำหรือพูด

ใช้พระคำในการตรวจสอบตัวคุณเองเสมอ เพื่อขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณ แสดงออกถึงผลที่เป็นไปตามชีวิตของคุณและธรรมชาติแห่งความชอบธรรม “เหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น” (มัทธิว 3:8)

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา พระองค์ได้ใส่ความชอบธรรมของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ และตั้งข้าพระองค์ไว้ต่างหากเพื่อให้เป็นตัวอย่างทั้งในคำพูด การประพฤติ ในความรัก ความเชื่อ ความบริสุทธิ์ และการชำระให้ชอบธรรม ให้โลกของข้าพระองค์ได้เห็น ชีวิตของข้าพระองค์คือสิ่งสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ และความบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 6:1-4; 1 ทิโมธี 4:1


Comments are closed