อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

ความบริบูรณ์ของพระคริสต์
The Completeness Of Christ

“พระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆ สิ่ง คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์” (เอเฟซัส 1:22-23)

     ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรานั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจและการเปิดเผยสำแดง คริสตจักรคือความบริบูรณ์ของพระคริสต์! นั่นหมายความว่าเราเป็นความสมบูรณ์ของพระคริสต์ พระองค์เป็นศีรษะ และเราเป็นร่างกาย และเมื่อคุณรวมเราเข้าด้วยกัน เราก็เป็นพระคริสต์อย่างเต็มบริบูรณ์ เราคือความบริบูรณ์ของพระองค์ที่เติมทุกสิ่ง ช่างเป็นความจริงที่เต็มไปด้วยพระพร! ฉันหวังว่าลูกๆ ของพระเจ้าทุกคนจะเข้าใจสิ่งนี้!

ยอห์น 1:16 กล่าวว่า “เพราะเราได้รับพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์ของพระองค์” เราได้รับความบริบูรณ์ของพระองค์แล้ว! ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูตรัสในยอห์น 5:26 ว่า “เพราะอย่างที่พ่อมีชีวิตในตัวเอง เช่นนั้นเขาจึงให้พระบุตรมีชีวิตในตนเอง” พระองค์กำลังพูดถึงชีวิตโดยเนื้อแท้ พระองค์เต็มไปด้วยชีวิต พระองค์เป็นชีวิตทั้งหมด ทั้งหมดของพระเจ้า พระพระบิดาเจ้าไม่ได้มีชีวิตมากกว่าที่พระเยซูมี หลังจากนั้นเราอ่านในยอห์น1:16 ว่าเราได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์

ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราเต็มไปด้วยชีวิต เต็มไปด้วยพระเจ้า ความบริบูรณ์นั้นก็ได้ผ่านมาหาเราไม่ใช่แค่เล็กน้อย แต่อย่างบริบูรณ์ ถ้าเรามีชีวิตที่น้อยกว่าที่พระองค์มี เราก็จะไม่เป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “…คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์” เราทุกคนเต็มไปด้วยพระองค์และกับพระองค์ คุณอยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในคุณ นี่คือแผน ความคิด และความฝันของพระเจ้าตั้งแต่การวางรากฐานของโลก เพื่อให้เราเป็นความบริบูรณ์ของพระคริสต์ และพระองค์ทรงทำให้สำเร็จในพระเยซูคริสต์และโดยการส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาอยู่ในเรา

คริสตจักรเป็นร่างกายที่เหนือธรรมชาติ และคุณเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนั้น คุณเต็มไปด้วยพระเจ้า ไม่ใช่ความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ คุณอาจได้รับการบอกกล่าวว่าคุณมาจากครอบครัวที่ยากจน ดังนั้นคุณอาจไม่ได้มีอะไรมากในชีวิต แต่นั่นเป็นไปไม่ได้ เพราะคุณอยู่ในครอบครัวอื่น นั่นคือครอบครัวของพระคริสต์ ซึ่งก็คือคริสตตจักร! และในพระคริสต์คุณมีความมั่งคั่ง ความงดงาม ความเจริญรุ่งเรือง และพระสิริ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันมีทรัพย์สมบัติอยู่ในตัวฉัน! พระสิริของพระเจ้าอยู่ในตัวฉัน ชีวิตของพระเจ้าอยู่ในตัวฉัน พระคำของพระเจ้ากำลังทำงานในตัวฉัน และฉันเป็นภาพสะท้อนของพระคำของพระเจ้า ฉันเต็มไปด้วยพระคริสต์ และพระองค์ทรงเป็นเช่นไร ฉันก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้! ชีวิตของฉันคือการสำแดงออกอย่างต่อเนื่องของพระคริสต์และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:1-3; สดุดี 82:6; 1 โครินธ์ 6:17; กิจการ 17:28


Comments are closed