เสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2014

ความถ่อมใจ: เส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่
Humility: The Way To Greatness

“…เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลง เหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์” (มัทธิว 18:3-4)

    ชายและหญิงที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ถ่อมใจอย่างมาก คนที่เย่อหยิ่งไม่เคยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ แท้จริงแล้วพวกเขามีความเย่อหยิ่งเพราะว่าไม่มีอะไรในพวกเขาที่ยิ่งใหญ่ สุภาษิต 18:12 กล่าวว่า “ใจของคนก็จองหองก่อนถึงการถูกทำลาย แต่ความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติ” และในยากอบ 4:6 ได้กล่าวไว้ด้วยว่า “แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก เหตุฉะนั้น พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม”

ลูกของพระเจ้าทุกคนจะต้องถ่อมใจ อย่างไรก็ตามความถ่อมใจไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่โง่เขลา ความถ่อมใจคือสิ่งที่อยู่ในความคิดและหัวใจ คือมนุษย์ภายใน คุณสามารถรู้ว่าคนไหนถ่อมใจได้ไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่อยู่ภายนอก แต่จากภายใน ความถ่อมใจที่แท้จริงคือการยอมจำนนตัวของคุณเองต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ผ่านทางพระคำ พระคำของพระเจ้าคือพลังเพียงอย่างเดียวที่สามารถเข้าไปในวิญญาณของคุณเพื่อทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น เมื่อคุณศึกษาพระคำและให้พระคำนั้นนำพาความคิด การกระทำ และการดำเนินชีวิตของคุณ คุณจะยอมจำนนโดยอัตโนมัติต่อพระเยซู เพราะว่าพระองค์คือพระคำที่มีชีวิต

พระเจ้าทรงกำหนดคุณสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่! เมื่อคุณยิ่งใหญ่ขึ้น ก็ให้ถ่อมใจมากขึ้น คนที่เล็กน้อยนั้นแข็งกร้าว และไม่ให้ความเคารพ อย่ากำหนดความสำคัญของตัวคุณเองโดยขึ้นกับความสำเร็จทางโลกหรือความสามารถทางร่างกาย ยอมจำนนตัวของคุณเองต่อพระคำ ทำตามคำแนะนำและถ่อมตัวของคุณภายใต้การทรงนำ เมื่อคุณรับพระคำของพระเจ้าและกระทำตาม คุณจะกลายเป็นคนที่ถ่อมใจมากขึ้น และชีวิตของคุณจะยิ่งใหญ่มากขึ้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระคริสต์ภายในข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธ์ ผู้ทรงสอนและนำข้าพระองค์จากภายใน ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ทรงสอนเรื่องที่สำคัญของความถ่อมใจแก่ข้าพระองค์ ซึ่งนำสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้เกี่ยวกับข้าพระองค์ให้มาถึงข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 9:48; 1 เปโตร 5:6


Comments are closed