เสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2017
ความตระหนักรู้ของพระคริสต์ภายในคุณ
The Consciousness Of Christ In You

“พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

    ในโคโลสี 1 อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเมื่อได้อธิบายถึงข่าวประเสริฐซึ่งเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ ข้าพเจ้าต้องการให้คุณเข้าใจถึงรูปประโยคในข้อที่ยี่สิบเจ็ด “…ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี”

“ความล้ำลึก” หมายถึงการสื่อสารหรือภาษา บางสิ่งที่ได้เปิดเผย แต่ให้กับบางคนเท่านั้น ความล้ำลึกนั้นพระคำกล่าวว่าเป็น “พระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” ความจริงนี้หมายความว่าอย่างไร? อันดับแรก มีความหมายว่าศักดิ์ศรีได้รับการเปิดเผย ตระหนัก สำแดง ในชีวิตของคุณ! การตำหนิหายไปแล้ว ตอนนี้คุณมีชีวิตแห่งเกียรติและความยอดเยี่ยม

ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนในพระกายของพระคริสต์เข้าใจในสิ่งนี้! ยกตัวอย่างเมื่อพระคริสต์ได้รับการสำแดงในชีวิตของคนบาป อำนาจของความบาปถูกทำลาย และความชอบธรรมก็เข้ามาแทนที่ เมื่อพระองค์สำแดงในชีวิตของผู้ที่ถูกผูกมัด โซ่ตรวนก็แตกสลาย และการปลดปล่อยก็เกิดขึ้น เมื่อพระองค์ได้รับการสำแดงในชีวิตของคุณ ทุกสิ่งที่เป็นความมืดก็ถูกขับไล่ออกไป

ทำให้นึกถึงตอนที่เปโตรได้พบกับไอเนอัส ชายที่เป็นอัมพาตและเดินไม่ได้เป็นระยะเวลาแปดปี แต่เขาเป็นคริสเตียน เปโตรไม่ต้องอธิษฐานเผื่อเขา ทั้งหมดที่เขาทำคือพูดว่า ““ไอเนอัส พระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรค จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด” ทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้น” (กิจการ 9:33-34) ถ้าคุณมีความเจ็บป่วยในร่างกายของคุณในวันนี้ สิ่งที่คุณต้องการคือการสำแดงของพระคริสต์ในร่างกายของคุณ การตระหนักถึงชีวิตของพระคริสต์ภายในคุณจะทำให้คุณมีชัยชนะนิรันดร์

ตอนนี้คุณบังเกิดใหม่แล้ว ชีวิตภายในคุณเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติของพระคริสต์ พระคริสต์ได้สถิตอย่างเต็มล้นภายในคุณ! คุณได้กลายเป็นศูนย์บัญชาการที่มีชีวิตของพระองค์แล้ว พระองค์มองผ่านสายตาของคุณและเดินด้วยขาของคุณ เพราะว่าคุณได้กลายเป็นภาชนะของพระองค์ พระกายของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระคริสต์สถิตภายในข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของข้าพเจ้า ศักดิ์ศรีของข้าพเจ้า และความงดงามของข้าพเจ้า ชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ภายในข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะ! ข้าพเจ้ามีร่างกายที่แข็งแรง เข้มแข็ง ยอดเยี่ยมและกระตือรือร้น! ข้าพเจ้าสำแดงพระลักษณะของพระคริสต์ให้กับโลกของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:23; โคโลสี 2:9-10


Comments are closed