พฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2016

ความดีของพระองค์ในวิญญาณของเรา

His Virtue In Our Spirits

“เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่า ของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้น จงทำให้รุ่งเรืองขึ้น”
(2 ทิโมธี 1:6)

    ในฐานะคริสเตียน เราไม่ใช่คนธรรมดา พระเยซูตรัสว่า “…พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น” (ยอห์น 20:21) พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจแก่เราในการรับใช้และเป็นพระพรแก่โลกของเรา เปาโลกล่าวว่า “…เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” (2 โครินธ์ 4:7) เราสามารถช่วยคนเจ็บป่วย คนถูกกดขี่ และคนที่รู้สึกหดหู่ และมีความดีที่ออกจากเราไปถึงพวกเขา ฤทธิ์เดชของพระเจ้าภายในเราจะไหลออกจากเราไปสู่คนเหล่านั้นที่ต้องการสัมผัสของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา

นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงใช้เวลาในการปลุกเร้าฤทธิ์เดชของพระวิญญาณภายในคุณครั้งแล้วครั้งเล่า ให้ตัวคุณเองเต็มด้วยพระวิญญาณอยู่เสมอ! เอเฟซัส 5:18 กล่าวว่า “…จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ” นี่ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่เป็นประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง คุณจะต้องคงรักษาการส่องสว่างของพระวิญญาณในชีวิตของคุณ ให้ไฟของพระองค์ลุกไหม้ในวิญญาณของคุณด้วยความร้อนรนที่ดับไม่ได้ สวมใส่พระองค์ตลอดเวลา ก่อนที่คุณจะเดินออกไปตามถนน “สวม” พระวิญญาณบริสุทธิ์! เพื่อว่าเมื่อคุณต้องเผชิญกับวิกฤต ฤทธิ์เดชของพระองค์ภายในคุณจะทำงานเพื่อพระสิริของพระองค์

ปลุกเร้าฤทธิ์เดชนั้นอยู่เสมอโดยการพูดภาษาแปลกๆ ภาวนาพระคำ และดำเนินชีวิตตามพระคำ พระสิริของพระองค์อยู่ในพระคำ ในขณะที่คุณดำเนินชีวิตโดยผ่านพระคำ คุณจะทำให้พระสิริและฤทธิ์เดชของพระองค์สำแดงออกภายในคุณ และรอบตัวคุณ สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ และการทำงานที่เกิดผลของฤทธิ์เดชนั้นภายในข้าพระองค์ และผ่านทางข้าพระองค์ พระคริสต์สถิตภายในข้าพระองค์ และข้าพระองค์เป็นพระหัตถ์ของพระองค์ที่ยื่นออกไปในโลกวันนี้ เพื่อแตะต้อง รักษา อวยพร เสริมกำลัง และยกชูขึ้น ข้าพระองค์ได้รับประโยชน์ของโอกาสนี้ในการสำแดงความดีที่ยิ่งใหญ่ในวิญญาณของข้าพระองค์แก่คนอื่น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 28:11-12; ยูดา 1:20


Comments are closed