พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2013

ความชอบธรรม: การสำแดงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระเจ้า
Righteousness: The Expression Of The Will And Nature Of God

“พระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมแก่ท่านกระจ่างอย่างความสว่าง และให้สิทธิของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวัน” (สดุดี 37:6)

ในการเข้าใจความชอบธรรม คุณจะต้องเข้าใจถึงแนวคิดของความดีและความชั่ว ถูกและผิด ตามพระคัมภีร์นั้น ความดีและความชั่ว ถูกและผิด สามารถตัดสินได้โดยธรรมชาติของพระเจ้า นี่หมายความว่าทางเดียวที่จะรู้ว่าอะไรดีหรือชั่ว ถูกหรือผิดได้นั้น คือถ้าเรามีธรรมชาติของพระเจ้า และน้ำพระทัยของพระองค์ได้รับการเปิดเผยแก่เรา ไม่เช่นนั้นแล้ว เราจะไม่มีทางรู้ได้ว่าควรจะทำอะไร หรือพระเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากเรา ดังนั้น ในการสำแดงความชอบธรรมและความดีได้นั้น พระเจ้าได้เปิดเผยธรรมชาติของพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์แก่มนุษย์
ดังนั้นความชอบธรรมคือการสำแดงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดา พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษา พระองค์ตัดสินว่าอะไรดีหรือชั่ว อะไรถูกหรือผิด โดยธรรมชาติของพระองค์ การเปิดเผยของพระองค์เกี่ยวกับตัวของพระองค์ ธรรมชาติของพระองค์ พระลักษณะของพระองค์ และน้ำพระทัยของพระองค์ คือการสำแดงทั้งหมดของความชอบธรรมของพระองค์
ความคิดธรรมชาติของเราไม่สามารถเข้าใจความกว้างใหญ่และความลึกซึ้งของเหตุผลของพระเจ้า ถ้าพระองค์มาหาเราในความล้ำลึกของพระองค์ เราจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดเกี่ยวกับพระองค์ได้เลย ดังนั้นพระองค์จึงทำให้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายโดยการส่งพระเยซูมายังเรา ผู้ซึ่งมาในฐานะมนุษย์เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจพระเจ้าได้ พระองค์ตรัสว่า “…ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา…” (ยอห์น 14:9) และในยอห์น 10:30 พระองค์กล่าวว่า “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” พระองค์มาเพื่อสำแดงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดา พระองค์ถูกอธิบายแก่เราในฮีบรู 1:3 ว่าเป็นพระลักษณะที่สำแดงออกของพระบิดา พระองค์เคยและยังเป็นพระลักษณะที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า และเราเป็นเหมือนพระองค์ในทุกทาง (1 ยอห์น 4:17) ดังนั้นความชอบธรรมของเราคือการสำแดงออกของน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดา
โรม 5:17 กล่าวว่า “…คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” ซึ่งหมายความว่าเราได้รับของประทาน ด้วยความสามารถ สิทธิอำนาจ และฤทธิ์เดช ในการคิด และสำแดงถึงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดาในทุกที่ที่เราไป ในทุกสถานการณ์ ในทุกเหตุการณ์ และในทุกสิ่ง ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้า และข้าพระองค์สำแดงความดี น้ำพระทัย และธรรมชาติของพระองค์ ในทุกหนแห่ง ข้าพระองค์เป็นสิ่งพิสูจน์ของความถูกต้องของพระองค์ ถ้วยรางวัลของความดีของพระองค์ และพระลักษณะ ความงดงาม ความดีเลิศ และพระคุณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9; ฮีบรู 1:3; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed