ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2013

ความชอบธรรมและชีวิต…ผ่านทางพระกิตติคุณ
Righteousness And Life…Through The Gospel

“ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน และพวกกรีกด้วย เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้แสดงออก โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ…” (โรม 1:16-17)

    จากข้อพระคัมภีร์ตอนต้นเราสังเกตว่าอันดับแรก พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ คือพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ และความรอดที่พระองค์ได้นำมา คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ ฤทธิ์เดชของพระองค์เพื่อนำคนเหล่านั้นที่เชื่อออกจากความบาป เข้าสู่ชีวิตแห่งความชอบธรรม ได้ถูกรวมอยู่ในพระกิตติคุณแห่งพระคุณของพระองค์ อย่างที่สอง ความชอบธรรมของพระองค์นั้นก็ได้ถูกเปิดเผยออกในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ หมายความว่า ไม่มีทางอื่นที่จะสามารถรู้ รับ หรือเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้านอกเหนือพระกิตติคุณ

ใน 2 ทิโมธี 1:10 อาจารย์เปาโลได้แบ่งปันความคิดที่สวยงามอันหนึ่ง ผ่านทางพระกิตติคุณ ชีวิต และความเป็นอมตะ ได้ถูกนำเข้าสู่ความสว่าง ชีวิตที่ท่านกำลังกล่าวถึงอยู่นี้คืออะไร? คือชีวิตอย่างพระเจ้านั่นเอง ชีวิตที่ทำให้มนุษย์เป็นบุตรของพระเจ้า “…และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:11-12)

นี่คือชีวิตแห่งชัยชนะที่ทำให้เราอยู่เหนือซาตาน ความมืด โรคร้าย ความเจ็บป่วย ความล้มเหลว ความพ่ายแพ้ และความตาย เป็นชีวิตที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ความยากจน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่นี้ พร้อมกับของขวัญแห่งความชอบธรรม ได้ถูกมอบให้แก่เราในพระคริสต์ ผ่านทางพระกิตติคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่เหนือธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระองค์กำลังทำงานอย่างมากในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของข้าพเจ้า! ในทุกส่วนของชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีประสบการณ์กับการเติบโต การพัฒนา ความก้าวหน้า การปลดปล่อย ความรุ่งเรือง และสุขภาพที่ดี เพราะว่าข้าพเจ้ากำลังเดินในความจริงของตัวตนของข้าพเจ้าในพระคริสต์ ใช้โอกาสอย่างเต็มที่ในพระคุณและการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 107:20; สุภาษิต 4:20-22


Comments are closed