พฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2014

ความชอบธรรมของพระองค์ – ของประทานแห่งพระคุณ
Your Righteousness—A Gift Of Grace

“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)

     เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ น่าเศร้าที่หลายคนไม่เข้าใจว่าความชอบธรรมคืออะไร ความชอบธรรมคือการสอดคล้องกันกับน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระเจ้า น้ำพระทัยและธรรมชาติของพระเจ้านี้จะต้องได้รับ เรียนรู้ หรือค้นพบผ่านการสำแดงจากพระเจ้า ยิ่งกว่านั้น ความชอบธรรมคือการทำงานของพระคุณของพระเจ้า นำมาซึ่งการยอมรับ อิสรภาพ และสิทธิภายในวิญญาณของมนุษย์ในการสถิตอยู่ของพระเจ้า

สิ่งนี้มีพลังอย่างมาก เพราะว่าเป็นการเริ่มต้นในการอธิบายถึงความถูกต้องแห่งความชอบธรรมของเราในพระเยซูคริสต์! พระคำของพระเจ้าได้ประทานความชอบธรรมนี้แก่เรา “เพื่อว่าบาปได้ครอบงำ ทำให้ถึงซึ่งความตายฉันใด พระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์ โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้น” (โรม 5:21) ยอห์น 1:17 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์” โรม 5:17 กล่าวว่า “เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์”

ความชอบธรรมของคุณคือของประทานแห่งพระคุณที่มอบให้แก่คุณในพระเยซูคริสต์ ของประทานนี้ได้มอบให้แล้ว มีเพียงคนเหล่านั้นที่รับ (ภาษากรีก: “lambano”) คือคนที่ยึดไว้ จะครอบครองในชีวิต ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะรับความชอบธรรมของคุณในพระคริสต์ ความชอบธรรมนี้ทำให้คุณได้รับการยอมรับต่อพระพักตร์พระเจ้า คุณจึงมีสิทธิและความสามารถในการยืนต่อหน้าพระองค์โดยปราศจากความผิด การกล่าวโทษหรือความด้อย! นี่คือผลทั้งหมดที่พระคริสต์ได้กระทำแทนคุณ

ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใคร คุณเคยอยู่ที่ไหน เคยทำอะไร หรือคุณจะเคยอยู่ในหลุมลึกเพียงใด รับความชอบธรรมของพระองค์! นี่จะทำให้คุณอยู่ในที่แห่งอิสรภาพในการแสดงตัวของคุณเองและเป็นตัวของตัวเองต่อพระพักตร์พระองค์ และชื่นชมในสิทธิและโอกาสของคุณในพระคริสต์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่ข้าพระองค์เป็นของขวัญ และเป็นแรงบันดาลใจแก่ข้าพระองค์ให้ตระหนักว่าข้าพระองค์ชอบธรรมเหมือนที่พระเยซูทรงชอบธรรม วันนี้ข้าพระองค์ครอบครองและปกครองโดยพระคุณผ่านทางความชอบธรรม ในขณะที่ข้าพระองค์ฉวยโอกาสด้วยความกล้าของการยืนร่วมกับพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 3:9; อิสยาห์ 54:17


Comments are closed