พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2013

ความจำเป็นสำหรับการประเมินตนเอง
The Need For Self-evaluation

“ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่า ท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงพิสูจน์ตัวของท่านเองเถิด ท่านไม่รู้เองหรือว่า พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย นอกจากท่านจะเป็นผู้ถูกทอดทิ้ง” (2 โครินธ์ 13:5)

    ทุกคนคือการสำแดงออกของสิ่งที่เขาหรือเธอเชื่อ ชีวิตประจำวันของคุณคือเสียงที่ดังที่สุดที่แสดงออกถึงสิ่งที่คุณเชื่อ ดังนั้นในฐานะคริสเตียน เป็นการง่ายสำหรับคุณที่จะประเมินถึงสิ่งที่คุณเชื่อ และตัดสินว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงหรือไม่ โดยการสำรวจชีวิตของคุณเอง “ฉันกำลังดำเนินชีวิตแบบไหนอยู่?” “ที่ผ่านมาฉันดำเนินชีวิตอย่างไร?” “ความรักของพระเจ้าได้สำแดงออกผ่านตัวฉันอย่างไรบ้าง?” “พระคำมีผลกระทบต่อการสื่อสารของฉัน เพื่อที่จะสำแดงอาณาจักรของพระเจ้าในความถ่อมใจและความชอบธรรมอย่างไรบ้าง?”

คุณได้นำพระคำไปใช้หรือไม่ เพื่อที่พระคำจะสามารถเกิดผลได้ในชีวิตของคุณ? คุณได้ยอมจำนนความต้องการและความรู้สึกของคุณต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคำหรือไม่? คุณดำเนินชีวิตอย่างที่คุณพูดหรือไม่? ใคร่ครวญถึงคำถามเหล่านี้ในขณะที่คุณประเมินชีวิตของคุณด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความยอดเยี่ยมในคุณลักษณะชีวิตของคุณ

มีคนที่ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นคนที่ดำเนินตามในสิ่งที่พวกเขาพูด คำพูดของพวกเขาไม่ได้มีความหมายอะไรกับพวกเขา นั่นเป็นเรื่องน่าเศร้า เพราะว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่ได้มอบให้กับมนุษย์ ในชีวิตบนโลกนี้ ก็คือของขวัญแห่งถ้อยคำ ความสามารถที่จะแสดงตัวตนของเขาด้วยถ้อยคำ ลักษณะภายในของคุณ ความยอดเยี่ยมและความสัตย์ซื่อของคุณลักษณะของคุณ ถูกเปิดเผยผ่านถ้อยคำของคุณ ดังนั้นคุณควรจะเป็นคนที่รักษาคำพูด

พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่า “เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้น ก็เพราะวาจาของเจ้า” (มัทธิว 12:37) หนทางหนึ่งที่โลกนี้จะสามารถเห็นพระเยซูผ่านทางคุณก็คือผ่านทางคุณลักษณะของคุณ ซึ่งบ่อยครั้งแสดงออกผ่านทางคำพูดของคุณ ดังนั้นรักษาคำพูดอย่างพระเจ้าในทุกที่ทุกเวลา

คำอธิษฐาน
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ พระบิดา ที่ทรงประทานพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ซึ่งได้ให้แนวความคิดที่ถูกต้องและคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมแก่ข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์คือสิ่งสะท้อนของพระคุณ ความรัก ความจริง และความชอบธรรมของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในสง่าราศีของพระองค์ ในความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู เอเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 24:16; มัทธิว 12:36-37


Comments are closed