พุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2013

ความจริง
The Truth

“ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:17)

    อะไรก็ตามที่พระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับคุณในพระคำของพระองค์นั้นคือความจริง เป็นความจริงเกี่ยวกับคุณ ยกตัวอย่างเช่น พระคำกล่าวว่า “พระองค์ผู้สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถถูกครอบงำได้ คุณไม่สามารถพ่ายแพ้หรือเสียเปรียบได้ในชีวิต เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่า พร้อมด้วยสติปัญญา ฤทธิ์เดช และพระสิริของพระองค์ทรงประทับอยู่ภายในคุณ ความจริงอีกสิ่งหนึ่งอยู่ใน 1 ยอห์น 3:2 ซึ่งกล่าวว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า…” บัดนี้คุณคือลูกของพระเจ้า ไม่ใช่ปีหน้าหรือเวลาที่คุณไปสวรรค์ มันเป็นความจริงในปัจจุบันนี้ คุณบังเกิดจากพระองค์ และนั่นทำให้คุณมีส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า

ยิ่งกว่านั้น 1 ยอห์น 4:17 กล่าวว่า “เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้” นั่นหมายความว่าคุณคือการสำแดงออกเป็นภาพของพระองค์ เป็นความสว่างแห่งพระสิริของพระองค์ ใครก็ตามที่มองเห็นคุณก็ได้เห็นพระเยซู เพราะว่าคุณคือสัญลักษณ์ของพระองค์ ไม่น่าแปลกที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในยอห์น 17:22 กล่าวว่า “เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น” ดังนั้น พระองค์ทรงเป็นเช่นไร คุณก็เป็นเช่นนั้นด้วย!

ยืนยันความจริงในความพิเศษและสูงส่งของเรา ยากอบได้เขียนไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริงตามน้ำพระทัยของพระองค์ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างนั้น” (ยากอบ 1:18) 1 เปโตร 2:9 ได้เน้นย้ำความจริงที่คล้ายกันนี้ว่า “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์”
คุณไม่ใช่คนธรรมดา คุณเป็นสิ่งแรกและดีที่สุดในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น คุณคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของพระองค์ ถูกเรียกเพื่อแสดงให้เห็นความดีเลิศ งดงาม และความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า! ไม่สำคัญว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรในชีวิตของคุณในวันนี้ อย่าสิ้นหวัง คุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต คุณคือพงษ์พันธ์ของอับราฮัม! คุณคือความสำเร็จ

ชีวิตของพระเจ้าที่ทำลายความเจ็บป่วย ปกป้องโรคภัย และขับไล่มารร้าย อยู่ในทุกส่วนของคุณ กระดูกทั้งหมดในร่างกายของคุณ และทุกเซลในเลือดของคุณ ไม่เพียงแต่คุณได้รับการอวยพร คุณยังเป็นพระพรอีกด้วย ทุกสิ่งและทุกคนที่คุณสัมผัสได้รับการอวยพร เพราะว่าคุณคือผู้แจกจ่ายความดีของพระเจ้า!

มีการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับคุณในพระคำของพระเจ้า และเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การร้องเพลง เต้นรำ และตะโกนออกไป!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ สำหรับใจของข้าพระองค์ที่รับเอาพระคำแห่งชีวิตและความจริงของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความรู้แห่งการสำแดงของความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับข้าพระองค์ และสติปัญญาเพื่อใช้และเดินในความจริงแห่งพระพรของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 87:2-3; ยากอบ 1:22


Comments are closed