พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2017
ความจริงในเวลาปัจจุบัน
Present-hour Truths

“ท่านปรากฏเป็นจดหมายของพระคริสต์ ที่เราเป็นผู้ส่งและไม่ได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลา แต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย์” (2 โครินธ์ 3:3)

    จดหมายฝากเป็นลมปราณพิเศษของพระวิญญาณที่ตรัสกับตัวตนใหม่ในพระคริสต์ และเป็นความจริงในปัจจุบัน เมื่อคุณศึกษาการเปิดเผยผ่านทางเปาโล จดหมายฝากของเปโตร และความคิดของยอห์นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระวิญญาณ คุณจะพบความจริงที่ทำงานอยู่ในชีวิต “ปัจจุบัน” ของเรา

ยกตัวอย่าง เปาโลได้บอกกับเราว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…” (2 โครินธ์ 5:17) นั่นไม่ใช่ประวัติศาสตร์ คำพยากรณ์ หรือคำสัญญา คุณไม่ได้กำลังจะกลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่เมื่อตอนที่คุณไปถึงสวรรค์ หรือตอนที่คุณอธิษฐานมากพอ คุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่เดี๋ยวนี้! นั่นคือความจริงสำหรับวันนี้

ความจริงที่สวยงามในปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งอยู่ใน 1 เปโตร 2:9 กล่าวไว้ว่า “แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” คุณได้รับการสร้างเพื่อสำแดงความงดงาม พระสิริ ความยอดเยี่ยม ความบริสุทธิ์ พระคุณ และความชอบธรรมของพระเจ้า นี่คือการทรงเรียกของคุณในพระเยซูคริสต์

เมื่อคุณศึกษาวิวรณ์ 1:6 คุณจะพบความจริงอีกอันหนึ่ง “และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติและอานุภาพจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน” นี่ไม่ใช่บางสิ่งที่เป็นความหวัง แต่เกิดขึ้นแล้ว คุณเป็นปุโรหิตของกษัตริย์ ได้รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้าให้ครอบครองในชีวิต ให้สั่งสิ่งต่างๆ และสถาปนาสิ่งเหล่านั้นขึ้นเพื่อคุณ

ความจริงอีกอันหนึ่งคือว่าคุณเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์! “และถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์…” (โรม 8:17) นี่หมายความว่าทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของคุณในระดับเดียวกันกับที่เป็นของพระองค์ คุณและพระองค์มีทุกสิ่งเหมือนกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์! ดังนั้น คุณได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทายาทครอบครองเหนือทุกสิ่งเหมือนอย่างพระองค์ เป็นเหตุผลเดียวกับที่เปาโลกล่าวว่า “…ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)

มีความจริงบางอย่างเกี่ยวกับผู้ที่ถูกสร้างใหม่ ซึ่งในฐานะคริสเตียนนั้นคุณจะต้องตระหนักในสิ่งนี้และดำเนินชีวิตตามนั้น ศึกษาพระคำเพื่อที่จะรู้มากขึ้น และดำเนินชีวิตในความจริงของสิ่งที่คุณเป็นในพระคริสต์!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการที่ทรงประทานความรู้ถึงความจริงในพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ซึ่งทำงานในชีวิตของข้าพระองค์ “เดี๋ยวนี้” พระองค์มองเห็นในวิญญาณของข้าพระองค์เพื่อได้รับความจริงที่ลึกซึ้งและสูงส่งกว่าในพระคำของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:15; 2 เปโตร 1:12


Comments are closed