พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2015

ความงดงามของการเป็นคริสเตียน
The Beauty Of Christianity

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้คนต่างชาติรู้ว่า อะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่าน…” (โคโลสี 1:27)

    การเป็นคริสเตียนคือการดำเนินชีวิตของพระเจ้าในมนุษย์ คือพระคริสต์สถิตภายในคุณ การเป็นคริสเตียนคือการที่แผ่นดินของพระเจ้าทำงานภายในและผ่านทางชีวิตคุณ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

การเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่ศาสนา ศาสนาคือการงานของมนุษย์เข้าหาพระเจ้า หนทางและความพยายามของเขาในการเอื้อมไปหาพระเจ้า แต่ในทางตรงกันข้าม การเป็นคริสเตียนคือการงานของพระเจ้าในมนุษย์ เป็นการทรงเรียกสู่ความเป็นหนึ่งกับพระเจ้า การเดินกับพระเจ้าในความชอบธรรม การทรงเรียกสู่ชีวิตแห่งสง่าราศีและความรัก โคโลสี 1:27 กล่าวว่าพระคริสต์ภายในคุณคือความหวังแห่งศักดิ์ศรี นั่นคือการเป็นคริสเตียน: พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ภายในคุณ

ครั้งหนึ่งมีคนกล่าวว่า “ตอนนี้ฉันเคร่งศาสนามาก ตั้งแต่ฉันมาเป็นคริสเตียน” ไม่ใช่! นั่นเป็นการเข้าใจผิดทั้งหมดของการเป็นคริสเตียน คริสเตียนคือผู้ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ภายใน เป็นผู้รับส่วนธรรมชาติของพระเจ้า เป็นผู้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า นี่ทำให้ศาสนาคริสต์เป็นสิ่งที่สุดยอด! พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเพียงแค่จะอยู่ท่ามกลางเราเท่านั้น พระองค์เลือกที่จะเข้ามาสถิตอยู่ภายในห้องหัวใจของเรา! นั่นคือความงดงามและสง่าราศีของการเป็นคริสเตียน! คือชีวิตของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตผ่านทางคุณ คือการเปิดเผยพระคำที่มีชีวิตในชีวิตของมนุษย์!

ถ้าคุณยังไม่เข้าใจความจริงที่สำคัญดังกล่าวนี้ ทั้งหมดที่คุณมีก็จะเป็นเพียงแค่ศาสนาเท่านั้น หัวใจของการเป็นคริสเตียน เหตุผลที่เราไปคริสตจักร อธิษฐาน ประกาศข่าวประเสริฐ และทำสิ่งต่างๆ ที่เราทำในฐานะคริสเตียนนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราเชื่อในศาสนา แต่เพราะว่าเราได้รับธรรมชาติของพระเจ้า คือชีวิตของพระองค์ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูประทานให้เรา พระองค์ทำให้เป็นไปได้สำหรับเราในการรับชีวิตนิรันดร์ เป็นชีวิตที่ไม่มีทางถูกทำลาย เป็นชีวิตของพระเจ้าที่ “ไม่มีทางกลายพันธุ์ได้” “และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:11-12)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าร่วมส่วนในชีวิตของพระเจ้า และร่วมในกลิ่นหอมแห่งพระสิริของพระองค์ และเป็นผู้แจกจ่ายความดีของพระองค์! ข้าพเจ้าเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสตื ดังนั้น โลกนี้เป็นของข้าพเจ้า ผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้าคือพระสิริของพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 87:2-3; ฮีบรู 12:22-24


Comments are closed