วันพุธที่ 22 พฤษภาคม
ความคิดจากหัวใจของคุณ
Thoughts From Your Heart

“จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจ” (สุภาษิต 4:23)

     คำว่า “ระแวดระวัง” ที่ใช้ในพระคัมภีร์ด้านบนนั้นเป็นคำที่ใช้ในปฐมกาล 2:15 “พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดน ให้ทำและดูแล” จริงๆ แล้วมันหมายถึงการดูแลบางสิ่งบางอย่างด้วยวิธีป้องกันและมั่นใจว่ามีความปลอดภัยจากผู้รุกรานภายนอก

พระคัมภีร์ฉบับ The Good News Bible แปลได้อย่างชัดเจน ด้วยการกล่าวว่า “…องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางมนุษย์ไว้ใน สวนเอเดนเพื่อเพาะปลูกและปกป้องมัน” คำว่า ‘ปกป้อง’ มีความหมายทางทหารซึ่งแสดงให้เห็นการปกป้องจากการถูกโจมตีหรือการรักษาความปลอดภัยจากอันตราย นี่คือความหมายที่เราต้องปกป้องหัวใจของเราจากความคิดที่ผิด

ความคิดผิดๆ ที่ไม่ดีเป็นศัตรูที่คุณต้องขจัดออกไปอย่างต่อเนื่อง อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราจากฉบับ James Moffat ซึ่งลึกซึ้งว่า “ปกป้องเหนือสิ่งใดทั้งหมด ปกป้องตัวตนภายในคุณเพื่อให้คุณสามารถดำเนินชีวิตและเจริญรุ่งเรือง กันความคิดชั่วร้ายและขับไล่คำพูดดื้อดึงทุกอย่างออกไป”

สิ่งนี้ไม่แนะนำหรืออนุญาตให้คุณรู้สึกสบายๆ ในการจัดการกับความคิดที่ผิดพลาดของคุณ มารพยายามส่งความคิดผิดๆ เข้ามาในหัวใจของคุณผ่านความคิดของคุณ นั่นเป็นงานของมัน แต่คุณต้องขัดขวางความคิดชั่วร้ายของมันและขับไล่คำแนะนำที่ดื้อดึงออกไปโดยการพูดว่า “ไม่” ต่อสิ่งเหล่านี้ จงตั้งด่านต่อต้านสิ่งเหล่านี้

พระเจ้าจะไม่ปกป้องหัวใจของคุณเพื่อคุณ ความรับผิดชอบเป็นของคุณ แต่ข่าวดีก็คือคุณไม่ได้ไร้ความช่วยเหลือในสิ่งที่คุณจะทำ คุณได้รับ “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า” (เอเฟซัส 6:11) และสิ่งที่คุณต้องทำก็คือสวมใส่เอาไว้และอย่าถอดออกเลย!

เมื่อสวมใส่ยุทธภัณฑ์ คุณจะสามารถกำจัดความคิดชั่วร้ายหรือความคิดขัดแย้งที่พยายามโจมตีความคิดของคุณ ยิ่งกว่านั้น 2 โครินธ์ 10:4-5 ป่าวประกาศว่า “เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลาย และความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันปฏิเสธที่จะยอมรับความคิดที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ดีต่อสุขภาพ และเป็นพิษ หรือปล่อยให้ข่าวแห่งความกลัว ความยากจน การล่มสลายทางเศรษฐกิจ โรค หรือความตายควบคุมชีวิตของฉัน หรือกำหนดสถานการณ์ของตัวฉัน ความคิดของฉันได้รับการปกป้องจากพระคำและยอมจำนนต่อความคิด การคิด วัตถุ และข้อความที่ถูกต้อง ดังนั้นฉันจึงได้รับการสร้างขึ้น แก้ไข และเสริมกำลังในพระคำ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 4:8; โรม 12:2


Comments are closed