วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019

ความคิดของพระคำ
A Mindset Of The Word

“อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

     มีความแตกต่างระหว่างกระบวนการคิดและความคิดของคุณ ความคิดคืออะไร? คือทัศนคติทางความคิดที่เป็นนิสัยหรือเป็นลักษณะที่กำหนดวิธีการที่คุณตีความหมายและตอบสนองต่อสถานการณ์

เราแต่ละคนมีความคิด แต่สิ่งที่สำคัญคือที่มาของความคิดของคุณ พระคำของพระเจ้าจะต้องเป็นกรอบและกำหนดทัศนคติทางความคิดและความประสงค์ของคุณที่มีต่อชีวิต มิฉะนั้นคุณก็จะจมลง การศึกษาและการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าจะทำให้คุณมีความคิดที่พิเศษ นั่นคือความคิดของคนชอบธรรม

การมีความคิดของคนชอบธรรมไม่ใช่ของประทาน คุณต้องพัฒนามันขึ้นมา คุณไม่สามารถอธิษฐานและพูดว่า “ฉันได้รับความคิด” ไม่ มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้น คุณต้องแช่และจุ่มตัวเองลงในพระคำ ศึกษาและใคร่ครวญทุกวัน หลังจากนั้นคุณก็จะพบว่ากระบวนการคิดของคุณเปลี่ยนไป นั่นคือทัศนคติของความคิดและความคิดที่ชื่นชมในสิ่งต่างๆ ของคุณได้พัฒนาขึ้น ในขณะที่คุณเคยคิดถึงความพ่ายแพ้ ความยากจน ความเจ็บป่วยฯลฯ คุณจะค้นพบว่าคุณได้เลิกคิดในแง่ลบและได้รับความคิดของพระเจ้าในเรื่องความรัก ชัยชนะ ความเชื่อ การครอบครอง สุขภาพ และความแข็งแรง ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ผ่านทางพระคำของพระองค์ข้าพระองค์ได้พัฒนาความคิดของคนชอบธรรม ข้าพระองค์ตีความหมายของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์จากจุดยืนแห่งพระคำของพระองค์ ผ่านทางการใคร่ครวญพระคำความคิดของข้าพระองค์ถูกตั้งโปรแกรมและมีอิทธิพลต่อการหาเหตุผล การตอบสนอง และการตีความสถานการณ์อย่างยอดเยี่ยมและด้วยความแม่นยำอย่างมาก ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:23-24; ฟิลิปปี 2:5; โรม 8:6; ฟิลิปปี 4:8


Comments are closed