พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2016

ความคิดของความเป็นไปได้

Thoughts Of Possibility

“พระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่า “ ‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ? ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23)

    จินตนาการถึงบางคนที่แพทย์ยอมแพ้และปล่อยให้เสียชีวิต ถ้าเขาได้ยินและเชื่อในความรักของพระเจ้า ความหวังก็จะมีอยู่ภายในเขา และเขาก็จะสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตที่ดีขึ้น พระคำกล่าวว่า “…ความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวัง…” (โรม 5:5) พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าความหวังที่อยู่บนพระคำของพระเจ้าไม่เคยหายไป

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องประกาศและสอนเกี่ยวกับความรักของพระบิดาต่อไป เพื่อที่คนในโลกนี้จะได้ยินและกล้าที่จะเชื่อ ที่ความหวังจะเบ่งบานขึ้นในหัวใจของพวกเขา ในขณะที่พวกเขาได้ยินและภาวนาข้อความแห่งความรักของพระองค์ ความหวังของพวกเขาก็จะเปลี่ยนเป็นความเชื่อ ไม่ว่าสภาพจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม ถ้าพวกเขาสามารถไว้วางใจในความรักของพระเจ้าที่ให้กับพวกเขา จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บางคนอาจพูดว่า “แต่ฉันอยู่ในสภาพที่เลวร้ายนี้มานานเกินไปแล้ว ฉันทำทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น” อันดับแรกนั่นอาจเป็นปัญหา ความจริงที่ว่าคุณทำทุกสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องทำ มีอะไรที่มากกว่านั้นที่คุณควรทำแต่ยังไม่ได้ทำ เช่นการคิดอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสภาพของคุณโดยการคิดถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลง

สำหรับพระเจ้านั้น ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสภาพที่ไร้ความหวัง ตราบใดที่คุณยังไว้วางใจในพระองค์ ในความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณ และความสามารถของพระองค์ที่จะทำให้คุณก้าวข้ามไปได้ คุณสามารถมีการอัศจรรย์ได้ ความรักนำความหวังมา ความรักทำให้เกิดความเชื่อ พระเจ้าทรงรักคุณ และพระองค์ได้ทำทุกสิ่งเพื่อคุณแล้ว โรม 8:32 กล่าวว่า “พระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เอง แต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคน ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ” นี่เป็นสิ่งที่สำคัญควรค่าที่จะคิด สิ่งนี้จะให้ความคิดในความเป็นไปได้แก่คุณ ในชัยชนะ การเพิ่มพูน และความอุดมสมบูรณ์

คิด เชื่อ และยอมรับว่าการอัศจรรย์หรือการรักษาที่คุณปรารถนานั้นไม่เพียงแต่เป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังมีพร้อมอยู่แล้วสำหรับคุณ 2 เปโตร 1:3 กล่าวว่า พระองค์ได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า เลิกที่จะดิ้นรน อย่าพยายามทำทุกสิ่งให้เกิดขึ้น เพราะว่าพระองค์ได้ทำให้ทุกสิ่งเป็นของคุณแล้ว (1 โครินธ์ 3:21) จงเชื่อ รับไว้ และเดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์ ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์รับประโยชน์จากความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีให้ข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์รู้ว่าเหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ทรงปรารถนาให้ข้าพระองค์เกิดผล เดินในสุขภาพที่ดี และชื่นชมกับชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม ข้าพระองค์พักผ่อนอยู่ในความรักของพระองค์ ที่ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อและความหวังในวิญญาณของข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์มีชีวิตแห่งชัยชนะในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 4:8; 2 โครินธ์ 13:14; 1 โครินธ์ 13:13


Comments are closed