จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
ความกังวลของชีวิตนี้
The Cares Of This Life
“จงระวังตัวให้ดี เกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วยการเสเพล การเมาเหล้า และการห่วงกังวลถึงชีวิตนี้ แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดยไม่คาดฝัน” (ลูกา 21:34

   ในคำอุปมาของพระเยซูที่ได้บอกไว้ในมาระโกบทที่ 4 แสดงให้เราเห็นถึงเหตุผลที่ว่าทำไมพระคำของพระเจ้าถึงไม่เกิดผลในชีวิตของคนบางคน คนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความกังวลในชีวิตนี้ “ส่วนพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ และความโลภในสิ่งอื่นๆได้เข้ามาและปกคลุมพระวจนะนั้น จึงไม่เกิดผล” (มาระโก 4:18-19)

เมื่อคุณได้พบคริสเตียนที่ไม่เกิดผลซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความกังวลในชีวิตนี้ ดังนั้นจึงรับพระคำท่ามกลางต้นหนาม “หนาม” ในที่นี้หมายถึง “ความกังวลในโลกนี้ การหลอกลวงของความร่ำรวย และความโลภในสิ่งอื่นๆ” สิ่งเหล่านั้นทำให้พระคำของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาไม่เกิดผล ดังนั้นผลก็คือว่าพวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามที่พวกเขาสามารถจะเป็นได้ในพระคริสต์

1 ยอห์น 2:15 กล่าวว่า “อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น” ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “จงระวังตัวให้ดี เกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วยการเสเพล การเมาเหล้า และการห่วงกังวลถึงชีวิตนี้…” พระเจ้าต้องการความสนใจของคุณให้อยู่ที่พระองค์และพระคำของพระองค์ ในสิ่งที่อยู่เบื้องบนและไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ (โคโลสี 3:2) พระองค์ต้องการให้คุณปกป้องใจของคุณ และทำให้เป็นดินดีสำหรับพระคำของพระองค์ ไม่เพียงแต่เพื่อหยั่งรากลึกเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดผลที่ต้องการอีกด้วย

ในสุภาษิต 23:26 พระองค์ตรัสว่า “บุตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางทั้งหลายของเรา” พระองค์ไม่ต้องการให้คุณวิ่งตามสิ่งที่เปล่าประโยชน์ในชีวิตนี้ แต่ให้คุณภาวนาพระคำ และให้พระคำนั้นเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณ โดยวิธีนี้ คุณจะออกผลและมีชีวิตที่เกิดผล “บุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย ผู้นั้นก็เป็นสุข แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึงพระราชบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็จะไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จะจำเริญขึ้น” (สดุดี 1:1-3)

คำอธิษฐาน

   สรรเสริญพระบิดา หัวใจของข้าพระองค์จดจ่อที่พระองค์ เพื่อรับใช้พระองค์ รักพระองค์ และออกผลแห่งความชอบธรรม ไม่มีอะไรในโลกที่จะเติมเต็มใจของข้าพระองค์ได้ มีเพียงการที่ได้รู้จักพระองค์และดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์เท่านั้น! สายตาของข้าพระองค์จดจ้องที่พระองค์ เพื่อที่จะรู้และเดินในสติปัญญาของพระองค์ ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 4:14-20


Comments are closed