จันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2017
ควบคุมลิ้นของคุณ ควบคุมชีวิตของคุณ
Control Your Tongue, Control Your Life
“เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน ถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูด คนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย” (ยากอบ 3:2)

    ถ้อยคำที่คุณพูดเป็นตัววัดที่แท้จริงของชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ ไม่สำคัญว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือพูดอย่างไรเกี่ยวกับคุณ สิ่งที่สำคัญคือถ้อยคำที่ออกมาจากปากของคุณในทุกๆ วัน ไม่ขึ้นกับคนที่คุณพูดด้วย ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้า มนุษย์ ตัวคุณเอง สถานการณ์ หรือธรรมชาติ ให้แต่ใจว่าถ้อยคำของคุณมีแต่ความเมตตา ความเชื่อ และเสริมสร้างวิญญาณอยู่ตลอดเวลา ฝึกฝนลิ้นของคุณ

ยากอบเปรียบเทียบลิ้นกับหางเสือที่คนขับเรือใช้กำหนดทิศทางของเรือ โดยไม่ขึ้นกับว่าพายุลมจะพัดใส่เรือมากเพียงใด (ยากอบ 3:1:4-5) นี่หมายความว่าด้วยถ้อยคำของคุณ คุณสามารถทำให้ตัวคุณเองอยู่ในสุขภาพที่ดี ในความเชื่อ ในความสำเร็จ และในชีวิตที่สูงกว่า อย่าพูดความกลัว ความขาดแคลน หรือความไม่สามารถของคุณ กล่าวพระคำ! ตั้งใจที่จะให้พระคำอยู่ที่ริมฝีปากของคุณ

ไม่ใช่สิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือที่ลิ้นของคุณสามารถปฏิเสธโรคภัยไข้เจ็บ ความผิดปกติ และความอ่อนแอจากร่างกายของคุณได้? พูดความแข็งแรงและสุขภาพกับร่างกายของคุณเสมอ หลายคนเจ็บป่วย อ่อนแอ และทนทุกข์ในวันนี้เพราะว่าการพูดโดยไม่ระวังของพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ลิ้นอยู่ภายใต้การควบคุมและทำให้ชีวิตของคุณอยู่ภายใต้การควบคุม!

ใช้ลิ้นของคุณในการออกจากปัญหา ความหดหู่ ความเจ็บป่วย ความยากจน และความเครียด ในวันนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นอย่างไรในชีวิต นั่นเป็นผลจากถ้อยคำของคุณ ถ้าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการ คุณสามารถเริ่มต้นไปในทิศทางใหม่ได้ และตัดสินใจว่าในอีกห้าหรือสิบปีที่จะถึงจะเป็นอย่างไรสำหรับคุณ ถ้าผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว คุณสามารถเดินในระดับที่สูงขึ้นยิ่งกว่าในพระสิริแห่งความสำเร็จได้ถ้าคุณใช้ลิ้นของคุณอย่างถูกต้อง พระเยซูตรัสว่าคุณจะมีในสิ่งที่คุณพูด ดังนั้นใช้ลิ้นของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณสวยงาม

คำอธิษฐาน

    ข้าพเจ้ามีชีวิตแห่งพระสิริในพระคริสต์ ข้าพเจ้ายอดเยี่ยม ชอบธรรม แข็งแรง และเต็มด้วยพระสิริในวิญญาณ สถานการณ์ในชีวิตเป็นไปตามน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าเดินในพระคำและมีสติปัญญาและการตัดสินใจที่ดี ข้าพเจ้าเดินในพระสิริของพระเจ้า แจกจ่ายความดีและความรักของพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 34:12-13; สุภาษิต 18:21


Comments are closed