เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2015

ควบคุมตัวเองไว้!
Hold Yourself In!

“เพราะเหตุนี้เอง ท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้…” (2 เปโตร 1:5-6)

     “ความเหนี่ยวรั้งตน” มาจากภาษากรีกคำว่า “egkrateria” ซึ่งมีความหมายว่าการควบคุมตนเอง ความสามารถในการควบคุมตนเอง การบังคับตน สิ่งนี้เชื่อมต่อกับทุกส่วนในชีวิตของคุณ ในฐานะลูกของพระเจ้า และสิ่งที่สวยงามคือว่าคุณไม่ต้องอธิษฐานขอพระเจ้าให้ประทานความสามารถในการควบคุมตนเองให้แก่คุณ เพราะสิ่งนี้เป็นหนึ่งในผลของวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่

ข้อพระคำตอนต้นได้บอกอย่างชัดเจนให้คุณได้รู้ว่าคุณไม่ได้ “ขาด” การควบคุมตนเอง เพราะว่าใช้คำว่า “เพิ่ม” พระคำกล่าวว่าคุณควรจะเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตนเข้ากับความรู้ คุณไม่สามารถเพิ่มได้ถ้าคุณไม่มีมัน! การเหนี่ยวรั้งตนอยู่ในวิญญาณของคุณ! เมื่อคริสเตียนพูดว่า “ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงไม่สามารถควบคุมตนเองได้” เขาหรือเธอได้ปฏิเสธที่จะรับเอาความจริงของพระคำพระเจ้า เมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์เข้าสู่ชีวิตของคุณ วิญญาณของคุณได้รับความสามารถในการควบคุมตนเอง ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้จักในการควบคุมชีวิตของคุณจากวิญญาณของคุณ!

พระคำกล่าวว่า “คนที่ปราศจากการปกครองจิตใจตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพง” (สุภาษิต 25:28) จงปฏิเสธที่จะยอมให้สิ่งใดก็ตามทำให้คุณกระวนกระวายใจ กลัว หรือโกรธ! เรียนรู้จักคุณค่าของความอดทน ในสถานการณ์ที่สิ่งรอบข้างคาดหวังให้คุณมีความโกรธ ควบคุมตนเองไว้! ฝึกฝนการบังคับตน คุณสามารถปกครองเหนือวิญญาณของคุณเพื่อในเวลาที่คุณถูกยั่วยุให้โกรธ คุณจะสามารถยิ้มและรักษาความสงบไว้ได้

และถ้าหากมีการเสพติดบางอย่างที่คุณต้องการจะขจัดมันให้ออกไป? การเหนี่ยวรั้งตนอยู่ภายในคุณเพื่อทำให้คุณมีชัยชนะเหนือการเสพติด พระคำกล่าวว่า “เพราะว่าบาปจะมีอำนาจเหนือท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้…” (โรม 6:14) บอกตัวเองว่า “ฉันไม่ทำสิ่งนี้ เพราะว่าความบาปไม่มีอำนาจเหนือฉัน” อย่าพูดกับการเสพติด พูดกับตัวคุณเอง พูดกับวิญญาณของคุณ โดยวิธีนี้คุณจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากทุกสิ่งที่เป็นของเนื้อหนัง เพราะว่าคุณสามารถควบคุมได้จากภายใน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้ความปรารถนาของโลกนี้ เพราะว่าข้าพเจ้ามีฤทธิ์เดชเหนือความบาป! ข้าพเจ้าควบคุมอารมณ์ได้ดี มีเกียรติ มีความเชื่อดี ด้วยวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของข้าพเจ้าที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าในฐานะอุปกรณ์แห่งความชอบธรรมสำหรับพระสิริของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 9:27; โรม 8:13; โรม 13:14


Comments are closed