วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม
ควบคุมความคิดของคุณ
Take Control Of Your Mind

“…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ…” (โรม 12:2)

     โรม 8:12 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย เราเป็นหนี้ แต่ไม่ใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนัง ที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง” หมายความว่าคุณไม่ควรดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง การดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังคืออะไร? มันหมายถึงการดำเนินชีวิตตามความรู้สึก การดำเนินชีวิตจากความคิดที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของคุณ คำว่า “เนื้อหนัง” ในพันธสัญญาใหม่หมายถึงร่างกายและประสาทสัมผัส ทั้งสองอย่างนี้ถูกควบคุมโดยจิตใจ

มีระบบควบคุมในจิตใจสำหรับร่างกายและประสาทสัมผัส เพราะในจิตใจ คุณมีความคิด อารมณ์ และความตั้งใจ นั่นเป็นเหตุผลที่ความคิดของคุณมีความสำคัญมาก ความคิดของคุณมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความตั้งใจของคุณ และจึงมีผลต่อจิตใจของคุณ และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นผลลัพธ์จะสำแดงในประสาทสัมผัสและการกระทำของคุณ

ลักษณะที่แท้จริงของคุณไม่ได้เกิดจากวิญญาณของคุณ แต่เกิดจากจิตใจของคุณ ลักษณะของบุคลิกของคุณถูกควบคุมจากความคิดของคุณมากกว่าสิ่งอื่นใด นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับความคิดของคุณ เพราะแม้หลังจากที่คนบังเกิดใหม่แล้ว ความคิดที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของบุคคลนั้นก็ยังสามารถพาเขาหรือเธอไปยังนรกได้

เป็นสิ่งสำคัญที่ในฐานะคริสเตียนคุณต้องจัดการและครอบครองความคิดของคุณ นั่นคือเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณด้วยพระคำ อย่าปล่อยให้ความคิดของคุณควบคุมคุณ จงดำเนินชีวิตจากวิญญาณของคุณ อย่ายอมรับความคิดที่ผิด อย่าอาศัยอยู่ในแง่ลบของชีวิต จงตั้งใจกำราบความคิดที่ทำให้คุณตกต่ำ ความคิดที่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติ มรดก และตัวตนของคุณในพระคริสต์

เมื่อความคิดเช่นนั้นยังคงอยู่ จงพูดและสั่งให้พวกมันหยุดในพระนามของพระเยซู แล้วพวกมันก็จะหยุด อาจจะ ฤดูกาลหนึ่ง พวกมันอาจจะกลับมา ถ้าพวกมันกลับมา ทำแบบเดิมอีกครั้ง ขนาบและปฏิเสธพวกมันเมื่อใดก็ตามที่พวกมันมา และคุณจะชนะ พระคัมภีร์กล่าวว่าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีคุณไป แต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของคุณเองด้วยการสนใจในพระคำ

คุณต้องควบคุมความคิดและสิ่งที่คุณคิด จงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจากพระสิริสู่พระสิริผ่านการจัดการกับความคิดของคุณ นั่นคือสิ่งที่เราอ่านใน โรม 12:2 พระเจ้าคาดหวังสิ่งนี้จากคุณ เพราะพระองค์ได้ประทานความสามารถให้แก่คุณแล้ว พระองค์ต้องการให้คุณรับผิดชอบและควบคุมชีวิตของคุณโดยการใช้ความคิดของคุณเพื่อผลิตสิ่งที่เป็นเลิศ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ความคิดของข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพันธกิจของพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ จนข้าพระองค์คิดแต่ความเป็นเลิศ ความแข็งแกร่ง ชัยชนะ ความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จ ความเชื่อ และชีวิตแห่งพระสิริในพระคริสต์ ผ่านทางพระคำของพระองค์ ความคิดของข้าพระองค์ได้รับการเขียนโปรแกรมใหม่ ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ ถูกเปลี่ยนสภาพ และวางตำแหน่งเพื่อชีวิตแห่งพระสิริและชัยชนะที่ไม่สิ้นสุด ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 6:45; ฟิลิปปี 4:8


Comments are closed