อังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2014

คริสเตียน: ผลผลิตแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์
The Christian: A Product Of His Resurrection

“เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4)

    ถ้าความรอดเป็นเพียงการรอดจากความบาป ก็ไม่มีความจำเป็นที่พระเยซูจะต้องเป็นขึ้นมาจากความตาย การสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขนก็เพียงพอแล้ว เพราะได้จ่ายราคาสำหรับความบาปและเป็นค่าไถ่อย่างสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ดีนั่นคือการไถ่ และไม่ใช่การเป็นคริสเตียน

การไถ่หมายถึงการช่วยบางคนโดยการจ่ายราคา ดังนั้นเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ พระองค์ได้จ่ายราคาเป็นค่าไถ่ของมนุษย์ด้วยชีวิตของพระองค์แล้ว พระองค์ได้ทำให้กับมนุษย์ทุกคน ไม่ใช่เพียงคริสเตียนเท่านั้น คริสเตียนไม่ใช่คนที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ให้ มองดูแบบนี้คือว่า เมื่อพระเยซูถูกตรึงที่กางเขน ในความคิดของพระเจ้า เราถูกตรึงไว้ที่นั่นด้วย (ในพระองค์) เพราะพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของเรา เมื่อพระองค์ตะโกนว่า “สำเร็จแล้ว” และสิ้นใจ เราก็ตายในพระองค์ด้วยเช่นกัน

สิ่งนี้สำคัญมาก ซึ่งซาตานไม่รู้มาก่อน และทูตสวรรค์ยังประหลาดใจและแสวงหาที่จะเข้าใจ คริสเตียนเริ่มต้น ไม่ใช่เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ แต่เมื่อพระเจ้าได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตาย การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ได้ให้เรามากกว่าการไถ่บาป แต่ยังนำเราเข้าสู่ชีวิตใหม่ของชีวิต เราถูกชุบให้เป็นขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:6)

โรม 10:9 กล่าวว่า “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” ข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าความรอดมาโดยการเชื่อในการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ และการยอมรับว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นในการตอบคำถามว่าใครคือคริสเตียน? คริสเตียนคือ (หนึ่งในหลายๆ สิ่ง) ผู้ที่เป็นที่รู้จักร่วมกันกับพระคริสต์ที่เป็นขึ้นมา คริสเตียนไม่มีอดีต เพราะในพระคัมภีร์กล่าวไว้ใน 2 โครินธ์ 5:17 ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” หมายความว่าเขาคือชนชาติใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน

ไม่น่าแปลกที่ยากอบประกาศว่า “โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18) ดังนั้นโดยการบังเกิดใหม่ คุณไม่ใช่ผู้ที่ “ถูกไถ่” แต่คุณเป็นผลจากการไถ่ของพระคริสต์ การไถ่นั้นอยู่ในการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ แต่คริสเตียนมาจากการเป็นขึ้นมาจากความตาย ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ข้าพระองค์เป็นชนชาติใหม่และเดินในชีวิตใหม่ ตระหนักดีว่าข้าพระองค์ถูกทำให้เป็นขึ้นมาร่วมกันกับพระคริสต์ และนั่งอยู่ร่วมกันกับพระองค์ในสถานที่แห่งชัยชนะ สิทธิอำนาจ และการครอบครองตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:17; กาลาเทีย 2:20


Comments are closed