พุธที่ 10 เมษายน 2013

คริสเตียนไม่จำเป็นต้องได้รับการปลดปล่อย…
The Christian Doesn’t Need Deliverance…

“และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย…” (มัทธิว 6:13)

คำว่า “ชั่วร้าย” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นมาจากคำในภาษากรีกว่า “poneros” ซึ่งหมายความว่า “มารร้าย” คำแปลบางฉบับเช่น Amplified Bible และ NIV แปลว่า “ปลดปล่อยเราจากมารร้าย” ดังนั้นพระเยซูในมัทธิว 6:13 ในขณะที่กำลังบอกถึงตัวอย่างในการอธิษฐานแก่เหล่าสาวกอยู่นั้น ก็กำลังพูดถึงผู้ที่เป็นต้นเหตุของความชั่วร้าย ไม่ใช่เฉพาะการกระทำที่ชั่วร้าย และเรารู้ว่ามันก็คือมารร้ายนั่นเอง
ดังนั้นสำหรับใครบางคนที่อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอปลดปล่อยเราจากความชั่วร้าย” กำลังบอกว่าเรายังอยู่ภายใต้มารร้าย และนั่นไม่ได้เป็นไปตามความจริงของพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่ ในฐานะคริสเตียน เราไม่จำเป็นต้องได้รับการปลดปล่อยจากซาตาน เพราะว่าเราได้รับการปลดปล่อยแล้ว “ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์” (โคโลสี 1:12-13) ดังนั้นผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้นจึงอยู่เหนือมารซาตาน
พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ถึงการอธิษฐานนี้ เพราะว่าในเวลานั้น มารร้ายยังมีอำนาจเหนือพวกเขา และพระเจ้าผู้ช่วยของเขาในยามยากลำบาก ดังนั้นพวกเขาจึงต้องอธิษฐานให้พระองค์ปลดปล่อยพวกเขาจากมารร้าย แต่ในวันนี้ สำหรับผู้ที่เชื่อ พระเยซูตรัสว่า “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา…” (มาระโก 16:17) ในการที่สามารถขับผีออกได้หมายความว่าคุณมีอำนาจเหนือพวกมัน
หลังจากการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าเราควรอธิษฐานเกี่ยวกับมารร้าย หรือขอพระเจ้าช่วยต่อสู้กับมัน ซาตานและสมุนของมันอยู่ภายใต้เท้าของคุณ ไม่มีอะไรที่เทียบได้กับสิทธิอำนาจที่คุณมีในพระเยซูคริสต์ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือต่อสู้กับมัน และมันจะหนีคุณไปด้วยความกลัว (ยากอบ 4:7)

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่ข้าพระองค์เหนือมารซาตาน ที่จะขับไล่มันไป และครอบครองเหนืออำนาจทั้งหมดของศัตรู ขอบพระคุณสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์ และพระสิริของพระองค์ที่ได้สำแดงแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:13; ลูกา 10:18-19


Comments are closed